Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

GeschillencommissieWet medezeggenschap scholen

Als een medezeggenschapsorgaan en schoolbestuur of samenwerkingsverband het niet eens zijn, kan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS een onafhankelijke en bindende uitspraak doen.

Een geschil

Geschillen komen overal voor. Ook op scholen. Bijvoorbeeld een geschil tussen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Of een geschil tussen de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband. Als partijen er samen niet uitkomen, kan een onafhankelijke uitspraak duidelijkheid bieden.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Voor geschillen in de medezeggenschap is een aparte geschillencommissie opgericht: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De commissie doet een bindende uitspraak, alle partijen moeten zich hieraan houden. Op hun website vindt u het reglement, alsmede informatie over de procedure. Ook het inschakelen van mediation is een mogelijkheid. 

Wie kunnen er terecht

Elke school en elk samenwerkingsverband is verplicht aangesloten bij de LCG WMS. De ondersteuningsplanraad, medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunnen bij de de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS terecht. Zowel de school als de leden in de medezeggenschap kunnen een geschil voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld de gehele medezeggenschapsraad, of alleen de oudergeleding of een deelraad zijn.

Welke geschillen

Geschillen kunnen gaan over:

  • Instemming: als het bevoegd gezag niet de vereiste instemming voor een besluit heeft gekregen.
  • Advies: als het bevoegd gezag een besluit neemt en daarbij niet het advies van de medezeggenschapsraad volgt.
  • Statuut of reglement: als het bevoegd gezag ten aanzien van vaststelling of wijziging van  het medezeggenschapsstatuut of -reglement geen instemming heeft gekregen.
  • Interpretatie: als partijen van mening verschillen over de betekenis van bepalingen in de wet, het medezeggenschapsstatuut of reglement.

Ondernemingskamer

Voor medezeggenschapsgeschillen kunnen betrokkenen in hoger beroep naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer kijkt uitsluitend of de Geschillencommissie de wet juist heeft toegepast. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?