MR onderwerpen

Personeelszaken

Aanstelling schoolleiding

De medezeggenschapsraad adviseert over de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De medezeggenschapsraad is in de meeste gevallen betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Lees meer »
SchoolleidingAanstellingSollicitatiecommissie

Samenstelling formatie en formatieplan

In het formatieplan wordt de inzet en omvang van onderwijspersoneel beschreven. Dit gebeurt op schoolniveau. Het formatieplan wordt geschreven voor het aankomende schooljaar en dit gebeurt elk schooljaar opnieuw. Het formatieplan is van invloed op de klassenindeling.

Lees meer »
FormatieplanBegrotingInstemming

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

De Wet werk en zekerheid regelt het ontslag en de contracten van werknemers. In het onderwijs heeft deze wet vooral gevolgen voor invalleerkrachten. De medezeggenschapsraad krijgt hier vooral mee te maken bij de begroting en het formatieplan.

Lees meer »
VervangingCAODocenten

Beleid van de school

Pestbeleid en sociale veiligheid

Het tegengaan van pesten is een belangrijk onderwerp op veel scholen. De medezeggenschapsraad kan hierin een grote rol spelen. Door gebruik te maken van zijn instemmingsrecht of het onderwerp op de agenda te zetten na signalen van ouders. Maar waar moet je allemaal aan denken? En waar vind je belangrijke informatie? Wij geven tips.

Lees meer »
Online pestenAnti-pest programmaAnti-pestbeleid

Vaststelling van het privacyreglement

In het privacyreglement worden de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen beschreven. Een privacyreglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. De medezeggenschapsraad heeft hierover instemmingsrecht.

Lees meer »
privacyprivacyreglement

Organisatie van de school

Wijziging schooltijden

Bij het wijzigen van de schooltijden is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden. Ouders & Onderwijs geeft tips voor deze ouderraadpleging.

Lees meer »
OuderraadplegingSchooltijdenMedezeggenschap

Wijziging groepsindeling

Een wijziging van de groeps- of klassenindeling kan gevolgen hebben voor de onderwijskwaliteit. Daarom hebben ouders in de MR instemmingsrecht over een wijziging daarvan.

Lees meer »

Lunch en pauzetijd

Pauzes op school zijn belangrijk. Goede voedingsstoffen activeren de hersenen en het leerproces. Bovendien is er tijdens de pauze ruimte om te bewegen. Ouders in de medezeggenschap praten vooral mee als de schooltijden wijzigen. Maar de pauze raakt ook aan het beleid over gezondheid en welzijn van leerlingen.

Lees meer »

Schoolplan en onderwijskwaliteit

In het schoolplan legt de school vast hoe zij invulling geeft aan de onderwijskwaliteit. Daarbij gaat het om inhoud én organisatie van het onderwijs. De oudergeleding heeft instemmingsrecht over het wijzigen en vaststellen van het schoolplan.

Lees meer »

Schoolgids 

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over de inhoud van de schoolgids.

Lees meer »
SchoolbeleidSchoolgidsInstemmingsrecht

Schooladvies en eindtoets

De medezeggenschapsraad praat op een aantal vlakken mee over het schooladvies en de eindtoets in groep 8. Ouders & Onderwijs geeft tips aan de medezeggenschapsraad om goed in gesprek te gaan.

Lees meer »
EindtoetsSchooladviesSchoolgidsSchoolplan

Fusie en sluiting

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben adviesrecht bij het sluiten van een school en instemmingsrecht bij een fusie. Afspraken over een fusie worden opgenomen in een fusie-effectrapportage. Het is belangrijk om alle ouders hierbij te betrekken.

Lees meer »
SluitingFusieCFTOFusie-effectrapportage

Inspraak bij nevenvestiging en verhuizing

De medezeggenschapsraad adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie. Ook is er een adviesrecht bij beëindiging of inkrimping van de school, en een instemmingsrecht over het plan daarbij. Er is een instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvesiting. Als alleen de werkzaamheden verplaatsen heeft de medezeggenschapsraad een adviesrecht.

Lees meer »
NevenvestingDislocatieVerhuizing

Financiën

Schoolkosten en ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Scholen krijgen namelijk subsidie van de overheid om het onderwijs te bekostigen. Sommige kosten kan de school wel in rekening brengen bij ouders, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Hier zijn regels voor. Als medezeggenschapsraad (MR) praat je mee over de schoolkosten.

Lees meer »
SchoolkostenInstemmingsrecht

Verantwoording en benchmark

Scholen bepalen zelf hoe zij hun geld uitgeven. Daarvoor maken ze keuzes. Om hierover als MR goed mee te kunnen praten, is inzicht in de inkomsten uitgaven nodig. Vergelijken met andere scholen kan daarbij helpen.

Lees meer »

Aanvaarding van bijdragen

Naast de subsidie mogen scholen ook financiële en materiële bijdragen ontvangen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op iedere beslissing waarbij een bijdrage van buiten wordt aanvaard.

Lees meer »

Passend onderwijs

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs legt afspraken over ondersteuning in het onderwijs vast. Afspraken die de scholen uit die stad of regio maakten om alle leerlingen de extra ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Wat behelst dat?

Lees meer »