Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verantwoording en benchmark

Scholen bepalen zelf hoe zij hun geld uitgeven. Daarvoor maken ze keuzes. Om hierover als MR goed mee te kunnen praten, is inzicht in de inkomsten uitgaven nodig. Vergelijken met andere scholen kan daarbij helpen.

De medezeggenschapsraad moet goed geïnformeerd zijn. Dat geldt zeker wanneer het gaat over de financiele onderwerpen. Het gaat dan om de begroting en de beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, het bestuursverslag en de jaarrekening. De medezeggenschapsraad kan ook gebruik maken van openbare verantwoordingsinformatie die verzameld wordt door de overheid. 

Databanken

Scholen leveren veel informatie aan bij de rijksoverheid, waaronder de jaarrekening. De Dienst Uitvoering Onderwijs verzamelt gegevens over het bekostigd onderwijs in Nederland en zet daarvan een groot gedeelte online beschikbaar. De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locaties van scholen. In het dashboard 'baten en lasten onderwijsbesturen' presenteert de overheid deze gegevens op een overzichtelijke wijze. Het dashboard moet ouders, leraren en medezeggenschapsraden een handje helpen om in gesprek te gaan met het schoolbestuur over de financiële keuzes. 

Dashboard baten en lasten onderwijsbesturen

Het dashboard is toegankelijker dan andere online databases. Ook is het mogelijk om vergelijkingen - benchmarks - te doen. Om een goed gesprek met het schoolbestuur te krijgen, moet u wel de beperkingen van het dashboard kennen. Zo presenteert het dashboard het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven bovenaan het overzicht. Maar dat is niet het jaarresultaat van de instelling. Dat komt onder meer doordat de financiële baten en lasten - zoals de rente-inkomsten - zijn weggelaten. De verschillen in baten en lasten met en zonder financiële baten en lasten kunnen groot zijn.

Helemaal geen informatie geeft de website over schulden en reserves van de instellingen. De balans ontbreekt namelijk. Ook de omvang van de school staat niet in het dasboard. Informatie die van pas zou komen om kritische vragen te stellen, zoals: geeft de school relatief weinig uit aan personeelskosten, maar heeft het wel een stevige buffer? Een deel van de gegevens die niet het dashboard staan, staan wel in andere openbare databases.

Algemeen geldt dat cijfers alleen weinig zeggen. Duiding is nodig. De dashboard toont alleen de cijfers en niet het verhaal of de keuzes achter de cijfers. De meest uitgebreide duiding geeft het schoolbestuur zelf in het jaarverslag en de jaarrekening.

In gesprek over inkomsten en uitgaven

Het schoolbestuur is met verschillende partijen in gesprek en verantwoordt over het financiële beleid. Ten aanzien van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid heeft de medezeggenschapsraad adviesbevoegdheid. Om beslagen ten ijs te komen, verzamelt de medezeggenschapsraad informatie om op grond daarvan in gesprek te gaan. Deze wordt verstrekt door het bevoegd gezag, maar kan ook (aanvullend) worden gevonden in de eerder genoemde databases.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?