Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wijziging schooltijden

OuderraadplegingSchooltijdenMedezeggenschap

Bij het wijzigen van de schooltijden is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden. Ouders & Onderwijs geeft tips voor deze ouderraadpleging.

Veranderen van de schooltijden

Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ruimte om te variëren met schooltijdenHet continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel zijn de laatste jaren in trek en worden ook steeds vaker ingevoerd. 

Instemming en ouderraadpleging

Ouders hebben een belangrijk rol bij het veranderen van de schooltijden. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de nieuwe schooltijden. Daarnaast moeten bij een wijziging van de schooltijden eerst alle ouders geraadpleegd worden. Het is niet vastgelegd hoe zo’n raadpleging eruit moet zien en of de uitkomsten van deze ouderraadpleging bindend zijn. De school bepaalt zelf hoe zij hiermee omgaat. Wel moet elke ouder de mogelijkheid hebben om zijn mening te geven over de wijziging. Doel is om te ontdekken wat de ouders vinden van een plan om over te gaan op andere schooltijden. Soms heeft het reglement of de statuten van de MR hierover iets geregeld. In dat geval zijn die regels bindend. 

Ouders & Onderwijs geeft tips

Maar waar moet je op letten bij een ouderraadpleging? Ouders & Onderwijs geeft een aantal tips.

Tip 1. Maak een tijdspad voor jezelf 

Het kost best veel tijd om als MR te vergaderen. Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen waar je als MR gedurende het schooljaar over meepraat. Wanneer wil je als MR de schooltijden veranderen? Bepaal je ambitie en spreek dat samen af. Wil je dit schooljaar alles uitzetten, zodat de nieuwe schooltijden volgend schooljaar ingaan? Maak er dan ook écht werk van en begin op tijd. Bij voorkeur uiterlijk een half jaar voor de start van het nieuwe schooljaar, zodat de eventuele kosten voor opvang in de begroting terugkomen en de nieuwe schooltijden in de schoolgids verschijnen. 

Tip 2. Doe zelf onderzoek of doe het samen

Soms komt het idee voor nieuwe schooltijden van de ouders. Soms ‘voelt de schoolleider er wel wat voor’. Hoe dan ook: zorg dat je weet waar het over gaat en inventariseer de wensen en zorgen. Organiseer bijvoorbeeld een informatieavond of overleg een keer met het schoolteam. Wat voelt het schoolteam voor een nieuw schooltijdenmodel? Sommige scholen laten dit voorwerk door een aparte werkgroep doen. Dat mag. De werkgroep kan bijvoorbeeld op internet zoeken hoe andere scholen (binnen hetzelfde schoolbestuur) een wijziging van de schooltijden hebben opgepakt. Het verdient ook aanbeveling om nu al te kijken welke schooltijdmodellen eventueel geschikt zouden zijn als opties. Zorg ervoor dat eventueel modellen uitgeschreven zijn en er aanvullende informatie beschikbaar is. Spreek uiteindelijk in de MR af hoeveel modellen je voorlegt. Probeer vragen van ouders ook mee te wegen in de modellen en werk deze vragen alvast uit. Bijvoorbeeld vragen als:

  • Hoe ziet het nieuwe schooltijdenmodel eruit?
  • Zijn er kosten aan verbonden?
  • Wie ziet toe dat er voldoende pauze is voor de kinderen?
  • Wat is de rol van de leerkracht tijdens de lunch?
  • Kunnen we de komende jaren vooruit met die schooltijdenmodel?

Tip 3. Informeer ouders over de spelregels en modellen

Het verdient aanbeveling om ouders vooraf te wijzen op de spelregels van de ouderraadpleging. Dat komt doordat er veel vrijheid is bij het uitzetten van een ouderraadpleging. Sommige scholen kiezen voor een enquête aan het begin van het traject om te peilen hoe de ouders over andere schooltijden denken. Een ander moment voor zo’n ouderraadpleging kan zijn ná alle informatierondes, als er al een uitgeschreven plan ligt. In dat geval is het zelfs mogelijk om de raadpleging te beperken tot een soort mini-referendum met maar één vraag: 'Bent u voor of tegen het plan om in een bepaald schooljaar te beginnen met nieuwe schooltijden volgens een bepaald model?’ 

Ouders & Onderwijs adviseert om vooraf te informeren over hoe de uitkomsten van de raadpleging gelezen kunnen worden. Waar gaat het om? Wanneer is de ouderraadpleging een ‘succes’? Bij welk percentage wordt een nieuw schooltijdenmodel daadwerkelijk ingevoerd? Ouders & Onderwijs heeft een modelbrief opgesteld die de MR kan gebruiken om ouders te informeren over de ouderraadpleging. Het is een Word-doc dat naar eigen inzicht aangepast kan worden. Leg je ouders een aantal modellen voor? Doe dit dan nu al, zodat ouders zich rustig kunnen inlezen.

Uit 'Ouders aan zet! Tips voor de medezeggenschap' van Ouders & Onderwijs: De ouderraadpleging bestaat meestal uit een enquête waarbij de uitslag bepalend is voor het verdere verloop van de besluitvorming. Het bekendste voorbeeld is de wijziging van de schooltijden. Een enquête is goed bruikbaar als veel ouders om hun mening gevraagd moet worden.'

Een enquête is goed bruikbaar voor een ouderraadpleging, maar zeker niet verplicht. Volgens de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS houdt 'ouderraadpleging' in ieder geval in dat iedere ouder de gelegenheid heeft om zich uit te spreken over het voorgenomen besluit. Het informeren van de ouders via nieuwsbrieven en het houden van een informatieavond kan niet worden aangemerkt als raadpleging van de ouders.

Zijn er eerder vragen binnen gekomen van ouders? Beantwoord deze vragen dan en voeg deze bij in de informatiebrief. Zijn er vragen gesteld waar je nog geen antwoord op kunt geven? Of zijn er nog aandachtspunten die zeker nuttig zijn, maar nog moeten worden uitgewerkt? Wees daar dan eerlijk over en vertel ouders waarom daarover nog geen duidelijkheid is. 

Tip 4. De ouderraadpleging: kies wat bij de ouders past

De MR bepaalt zelf hoe deze communiceert met ouders en ouders om hun mening vraagt. Uitgangspunt is in ieder geval dat de ouders worden geraadpleegd. Wordt er veel gebruik gemaakt van digitale informatiekanalen? Dan kan je er zelfs voor kiezen om de ouderraadpleging ook digitaal uit te zetten via MailChimp, SurveyMonkey of een Google Formulier. Zorg er dan wel voor dat je iemand hebt die hiermee overweg kan. Hoe dan ook: kies voor een manier die past bij de ouders, zodat je een zo hoog mogelijk reactiepercentage hebt. Laat ouders eventueel kiezen hoe zij de raadpleging invullen. Bijvoorbeeld door iedereen een unieke code te geven die op verschillende manieren gebruikt kan worden.

Tip 5. Zorg voor voldoende informatie voor ouders 

Informatie is essentieel. Verwijs ouders in informatiebrieven naar websites met (gratis) informatie over nieuwe schooltijden en tussenschoolse opvang. Bijvoorbeeld: 

Tip 6. Sta open voor vragen

Het is niet vanzelfsprekend dat ouders precies begrijpen wat van hen wordt verwacht en welke gevolgen andere schooltijden heeft voor hun kind(eren). Sta dan ook altijd open voor vragen. Bijvoorbeeld door in informatiebrieven aan ouders contactgegevens te vermelden van een lid van de MR of hen door te verwijzen naar Ouders & Onderwijs voor vragen.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?