Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband legt de afspraken die nodig zijn om alle kinderen passend onderwijs te bieden vast in een ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van dat plan. Wat hoort daar in te staan?

Afspraken passend onderwijs

Willen alle leerlingen passend onderwijs ontvangen, dan is het voor sommige leerlingen nodig bijzondere ondersteuning te bieden. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband bevat de afspraken die de scholen in het samenwerkingsverband maakten om alle leerlingen in die stad of regio passend onderwijs te bieden.

De Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs geven regels voor de samenwerkingsverbanden. En de wet geeft aan welke taken het samenwerkingsverband heeft. Een van de taken is het opstellen van het ondersteuningsplan, met daarin de afspraken over passend onderwijs. De wet geeft ook aan wat er in ieder geval geregeld moet worden in dat plan.

Inhoud van het ondersteuningsplan

De wet geeft aan wat er in ieder geval in het ondersteuningsplan moet staan. Waar gaat het dan om? Dit zijn de belangrijkste afspraken. Alle scholen bieden een minimaal niveau van ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit is de zogenaamde basisondersteuning. Deze wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Ook staan de afspraken over extra ondersteuning in het plan. Het gaat dan om ondersteuning die niet op alle scholen aanwezig is. Een derde element uit het ondersteuningsplan zijn de afspraken over de verdeling van de middelen voor extra ondersteuning. Het geld dat beschikbaar is voor die ondersteuning moet namelijk verdeeld worden. Het vierde element wordt gevormd door de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs. Ten slotte gaat het om de afspraken over de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over ondersteuningsvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden. Een samenwerkingsverband mág meer afspraken opnemen in het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband kent een eigen speciale medezeggenschapsraad. Dat is de ondersteuningsdplanraad (opr). De opr is samengesteld uit enerzijds ouders (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) en anderzijds personeel. De voornaamste bevoegdheid van de opr is de instemmingsbevoegdheid met het ondersteuningsplan. 

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?