Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

VervangingCAODocenten

De Wet werk en zekerheid regelt het ontslag en de contracten van werknemers. In het onderwijs heeft deze wet vooral gevolgen voor invalleerkrachten. De medezeggenschapsraad krijgt hier vooral mee te maken bij de begroting en het formatieplan.

Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid heeft gezorgd voor nieuwe regels voor ontslag en contracten voor werknemers. De Wet Werk en Zekerheid is ontstaan na lange onderhandelingen. Eigenlijk is het geen nieuwe wet, maar een wijziging van de bestaande regels. Naast voordelen voor de werknemers (met name de tijdelijke werknemers) kregen werkgevers een soepeler en goedkoper ontslagrecht. De wet bestaat uit drie hoofdlijnen:

  1. Flexrecht: versterking van de rechtspositie van flexwerkers
  2. Ontslagrecht: gemakkelijker, eerlijker en goedkoper ontslag voor werkgever
  3. WW: de WW-uitkering is er meer op gericht om snel weer aan het werk te gaan.

De ingangsdatum van de wet was 1 juli 2015. Op 1 juli 2016 moet alles gaan zoals het bedoeld is. Het openbaar onderwijs valt niet onder de Wet werk en zekerheid. De medewerkers van een openbare school hebben namelijk een speciale aanstelling als ambtenaar. Daar zijn speciale regels voor.

Gevolgen voor de organisatie op school

Een schoolbestuur moet rekening houden met het feit dat invalkrachten na zes invalbeurten binnen 3 jaar een vast contract dienen te krijgen, mits de invalbeurten elkaar in minder dan 6 maanden opvolgen. In het middelbaar onderwijs krijgt een leerkracht een vast contract na 3 drie jaar, ongeacht het aantal tijdelijke invalbeurten of contracten. Veel scholen kiezen er voor om kortdurend verzuim niet direct meer te vervangen. Sommige scholen hebben oplossingen gevonden door klassen samen te voegen, onder elkaar het korte verzuim op te vangen of andere slimme oplossingen.

De andere kant van de wijzigingen is dat ontslag voor scholen gemakkelijker is geworden. In die zin hoeft een vast contract, terwijl dit niet in het formatieplan past, niet zo’n probleem te zijn. Daar waar het de kinderen treft en dus de dagelijkse praktijk van het onderwijs kan een MR vragen om een plan ten aanzien van het opvangen van bijvoorbeeld het korte verzuim. Het wegen van de belangen van de leerlingen tegenover de organisatiebelangen en de personeelsbelangen is bij uitstek een taak voor de MR.

Transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de verbeterde rechten van werknemers met een tijdelijk contract is de transitievergoeding. Die wordt uitgekeerd als een werknemer tenminste twee jaar in dienst is en door de werkgever ontslagen wordt. De transitievergoeding kan ook al eerder ingezet worden door de werkgever en de werknemer (bijvoorbeeld om opleiding te betalen voor tijdelijke werknemers). Een MR kan ten aanzien van een scholingsplan voor de schoolorganisatie ook rekening houden met dit soort vergoedingen.

Taak MR

De MR heeft onder andere een taak in het beoordelen van het personeelsplan en het formatieplan. De manier waarop er structureel met verzuim en vervanging en scholing omgegaan wordt hoort daar uiteraard bij. De MR dient daarbij de organisatiebelangen, de personeelsbelangen en de belangen van de leerlingen en hun ouders. Zij maken daarin hun eigen afwegingen en kunnen met verschillende rechten invloed uitoefenen op het beleid (instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht).

CAO in het onderwijs 

De CAO's in het onderwijs hebben per 1 juli 2016 aanpassingen gekregen die iets beter passen bij de Wet werk en zekerheid. Er zijn nieuwe contractvormen en dit geeft schoolbesturen iets meer mogelijkheden. De CAO-partijen hebben erop aangedrongen om bij de handelswijze rond de vervangingen op scholen ook de oudergeleding van de MR actief te betrekken.

De CAO regelt niet het opheffen van het verschil tussen bijzonder en openbaar onderwijs. De nieuwe regels gelden namelijk niet voor het openbaar onderwijs, omdat het openbaar onderwijs onder het ambtenarenrecht valt. De bovenwettelijke regelingen die op grond van de CAO in het onderwijs gelden zijn niet veranderd. Dit maakt het kostbaarder om het versoepelde ontslagrecht door de Wet werk en zekerheid toe te passen. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?