Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gezakt en nu?

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws
Gezakt en nu?

Helaas zakken ieder jaar leerlingen voor hun examen. Een grote teleurstelling voor de leerling die dit overkomt. De meeste leerlingen zullen het examenjaar gewoon overdoen. Er zijn ook andere mogelijkheden. We zetten een aantal hiervan op een rij. 

Gemaakt werk inzien

Het is heel belangrijk dat de gezakte kandidaat de gemaakte examens nakijkt. In eerste instantie om van de gemaakte fouten te leren. Het komt echter ook voor dat er een nakijkfout is gemaakt. Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien. De school moet het werk een half jaar bewaren, zo staat in het Eindexamenbesluit VO

Derde corrector

n het Examenbesluit VO is in art. 42 geregeld dat wanneer de eerste en tweede corrector het niet met elkaar eens worden over de beoordeling de school twee nieuwe correctoren kunnen aanstellen. Deze correctoren beoordelen het hele werk opnieuw. Deze beoordeling is definitief, ongeacht of het uiteindelijke cijfer hoger of lager uitpakt. Leerlingen of ouders kunnen dus niet zelf een derde corrector aanvragen die het examenwerk opnieuw beoordeelt.

Afwezig met geldige reden

Als leerlingen met een geldige reden afwezig waren bij hun herexamen in het tweede tijdvak, dan kan de school een inhaalmoment aanvragen bij de Onderwijsinspectie. Als dit toegekend wordt, dan zal dit in het derde tijdvak zijn (augustus).

Septemberroute of -regeling

De septemberroute van het volwassenonderwijs (de vavo) kan een oplossing bieden voor die leerlingen die zijn gezakt voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma en die door het ophogen van hun combinatiecijfer alsnog kunnen slagen. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen van het combinatiecijfer. Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. De leerling krijgt dus geen extra kans om een onderdeel van het centraal examen over te doen. Met deze route via de vavo kan een leerling toch op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Bij de vavo's zelf kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Jaar overdoen

Leerplichtige leerlingen die ook na de herkansing gezakt zijn, zullen het examenjaar opnieuw moeten doen. Wanneer de school het beleid heeft dat een leerling niet mag blijven zitten, moet naar een andere school gezocht worden. Eventueel kan de leerling een diploma via het volwassenenonderwijs (vavo) halen. 

Volwassenonderwijs en Rutte-regeling

Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (vavo) halen (voor vmbo-t, havo of vwo). Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De cijfers voor de vakken die ze gehaald hebben, blijven staan.
Alleen leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf inschrijven op het vavo. Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo; de leerling blijft dan feitelijk op de middelbare school ingeschreven. Dit heet de ‘Rutte-regeling’. Zij blijven ingeschreven staan op een middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde.

Staatsexamen

Ook leerlingen die niet (meer) op een school staan ingeschreven kunnen een diploma halen via de staatsexamens. Per jaar kunnen zij in 1 of meerdere vakken examen doen. Zo kunnen zij langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van hun diploma. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Naar het MBO

Jongeren die gezakt zijn voor hun vmbo-diploma kunnen vanaf hun 16e jaar naar het mbo niveau 1. Op het mbo zijn vaak speciale trajecten, die zorgen dat je binnen een half tot een heel jaar klaar bent voor een opleiding op niveau 2. Let wel: MBO niveau 1 sluit aan op vmbo basis beroeps. Als  je van het vmbo-kader, -gemengd of -theoretisch komt, kan het niveau van deze opleiding als laag ervaren worden.
Jongeren vanaf 16 jaar, met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo, kunnen naar het mbo niveau 4.

Meer weten?

Wil je naar aanleiding van bovenstaande meer weten of jouw situatie bespreken? Neem contact op met onze vraagbaak via 0800-5010 (tussen 10 en 15 uur) of mail vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?