Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

In 2020 voor elk kind binnen drie maanden passend onderwijs

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Op dinsdag 30 juni vond er een Algemeen Overleg plaats van de Vaste Commissie voor OCW over de stand van zaken passend onderwijs. De Kamer en de Staatssecretaris gaven daarin hun visie op het verloop van de invoering tot nu toe: 'Als de sector de kansen van passend onderwijs goed benut, moet het lukken in 2020 voor elk kind binnen 3 maanden passend onderwijs te vinden.'

Het ontwijken van de zorgplicht kan voor scholen niet langer zonder consequenties blijven. Om te zorgen voor oplossingen is het nodig dat er in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht en dat de zeggenschap van ouders wordt versterkt. Ouders zijn zoveel mogelijk betrokken bij de vormgeving van het ondersteuningsaanbod. Dit zijn enkele toezeggingen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in dit debat deed.

Brief
Met het oog op dit debat had Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties een brief gestuurd aan de leden van de Vaste Commissie voor OCW. De kern van de boodschap van Ouders & Onderwijs en de andere bij deze brief betrokken partijen is dat de informatie op orde moet zijn, dat de communicatie met ouders goed moet verlopen en dat ouders waar nodig in positie gezet worden om hun rol effectief te kunnen invullen. Met bijsturingen op juist deze punten is het mogelijk dat passend onderwijs in alle regio’s een succes kan worden. Een aantal van deze punten kwam naar voren in het debat. 

Ouders
Onder andere de VVD gaf aan dat de informatievoorziening aan ouders nog te wensen overlaat. De staatssecretaris heeft op dit punt toegezegd dat er in samenwerking met Ouders & Onderwijs een checklist voor informatievoorziening door scholen en samenwerkingsverbanden wordt gemaakt. 

Kinderen zonder onderwijs
Alle fracties delen de urgentie van de nog veel te veel leerlingen die thuiszitten en geen onderwijs krijgen. De ideeën over de oplossing verschillen. De PvdA en CDA zien een oplossing in het beleggen van een doorzettingsmacht binnen ieder samenwerkingsverband. Op die manier kan escalatie, juridisering en uiteindelijk thuiszitten voorkomen worden. De staatssecretaris wil dit punt niet verplicht stellen maar beloofde wel bij de volgende voortgangsrapportage aantoonbare verbetering op dit punt.

Maatwerk
De SP en PvdA vroegen of scholen maatwerk mogen uitbesteden aan een particuliere partij. Een debat over ruimere mogelijkheden op dit vlak, wordt over het zomerreces heen getild. De staatssecretaris gaat een inventarisatie maken van wat volgens de wet nu precies wel en niet kan, en of er in het tussenliggende gedeelte experimentele ruimte moet komen, of nieuwe wetgeving nodig is.

Zorgplicht
CDA bracht in dat er nog steeds scholen zijn hun zorgplicht ontwijken. De staatssecretaris was daar helder over: ,,De zorgplicht is het hart van passend onderwijs. Het eerste jaar was voor iedereen wennen, maar mijn tolerantie neemt af. Scholen die zeggen: ‘u kunt uw kind hier niet inschrijven’, kunnen binnenkort bezoek van de Inspectie verwachten.’

Onderwijs en zorg
Voor ouders en leerlingen die hulp nodig hebben bij het vinden van een oplossing op het snijvlak van onderwijs en zorg, komen er (in aanvulling op de onderwijsconsulenten) onderwijszorgconsulenten. Mochten ouders en school er desondanks de hulp van een onderwijszorgconsulent niet uitkomen, dan gaan de ministeries deze cases samen oplossen.

MBO
Aandacht voor passend onderwijs binnen het MBO en de rol die ouders daarin zouden moeten kunnen spelen was er vooral van het CDA. De staatssecretaris heeft toegezegd hier samen met de minister op terug te komen. 

Cluster 1 en 2
De vorig jaar ingediende moties over de medezeggenschap van ouders in het regulier onderwijs en de onafhankelijke indicatiestelling zijn wederom door PvdA en D66 aan de orde gesteld. De staatssecretaris heeft toegezegd om de medezeggenschap wettelijk te verankeren  en andere mogelijkheden (informele medezeggenschap, overhevelen middelen naar de samenwerkingsverbanden) te onderzoeken. 

Moties
Tijdens het voortgezet algemeen overleg (VAO) op donderdag 2 juli zijn door de kamerleden Ypma, Siderius en Voordewind moties ingediend. Uiteindelijke is er één motie aangenomen welke vraagt om een onderzoek naar het onderwijs en de bekostiging van meervoudig beperkte leerlingen die vallen buiten de EMB-doelgroep. De motie van Ypma, die in het verlengde lag van de brief van Ouders & Onderwijs, over altijd overleg met ouders en doorzettingsmacht binnen samenwerkingsverband werd ingetrokken na de toezegging van de staatssecretaris dit te stimuleren. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?