Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Meer inspraak ouders bij fusie of dreigende sluiting scholen

  • Arline Spierenburg
  • Nieuws

Ouders krijgen meer mogelijkheden om het fuseren of sluiten van een basisschool te voorkomen. Staatssecretaris Dekker komt met maatregelen die ouders en dorpsgemeenschappen meer inspraak geven bij dit soort beslissingen.

Leerlingendaling
De afgelopen jaren nam het aantal leerlingen op basisscholen met 20.000 per jaar af. Schoolbesturen kiezen er daarom vaker voor om scholen te laten fuseren of op te heffen. Dat zorgde er dit schooljaar voor dat ruim honderd scholen de deuren sloten. In sommige dorpen in krimpgebieden is inmiddels geen basisschool meer te vinden.

Belang van ouders betrekken
Als het gaat om de toekomst van een school, is het uitermate belangrijk dat ouders vanaf het begin betrokken zijn bij de keuzes die gemaakt gaan worden. Als ouders met schoolbesturen, medezeggenschapsraden, leerkrachten, schoolleiders en gemeenten kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn, kan het leiden tot breed gedragen oplossingen.

Maatregelen ter versterking positie ouders
‘Ik vind het zorgelijk dat er soms besturen zijn die ouders en personeel niet tijdig betrekken en dat medezeggenschapsraden soms adviseren, of instemmen, zonder de achterban te raadplegen.’ schreef staatssecretaris Dekker op 4 mei in een brief aan de Tweede Kamer. Met een drietal maatregelen wil de staatssecretaris de positie van ouders bij het proces van een sluiting of fusie van een kleine school versterken:

  • Aanpassing Wet medezeggenschap scholen om medezeggenschapsraad (MR) van de school altijd een achterbanraadpleging te houden bij verzoek om instemming over fusie of overdracht van een school.
  • Er komt een uitgebreide procedureschets die ouders kunnen volgen om bij sluiting of fusie van een school, alternatieven voor te leggen aan het bestuur.
  • Voorstel wetswijziging om mogelijk te maken dat nevenvestigingen een andere richting hebben dan de hoofdvestiging.

Wetsvoorstel leerlingendaling
Verder zijn er nog twee wetsvoorstellen leerlingendaling in voorbereiding. Het eerste betreft de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen en samenwerkingsbesturen. Het tweede betreft de wettelijke verplichting tot op overeenstemming gericht overleg in krimpregio’s, gericht op een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod. Naar verwachting worden deze voorstellen in de loop van 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

Kennisplatform leerlingendaling
Om meer en betere samenwerking op regionaal niveau mogelijk te maken en te stimuleren is er inmiddels een Kennisplatform Leerlingendaling met vertegenwoordigers van alle betrokkenen rond leerlingendaling. In dit platform wisselen betrokkenen informatie uit en kunnen knelpunten worden gesignaleerd en besproken. Goede voorbeelden en oplossingen kunnen zo verder worden verspreid. Ouders & Onderwijs vertegenwoordigt de ouders in dit platform.

Vragen?
Ouders met vragen of signalen rond fusie, sluiting en leerlingendaling kunnen contact opnemen met het informatiepunt van Ouders & Onderwijs via vraag@oudersonderwijs.nl of via 0800–5010 op schooldagen tussen 10.00–15.00.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Reacties

Praat mee

* = Verplicht veld