Werken aan onderwijs voor de toekomst

  • Lotte Cats
  • Nieuws
Werken aan onderwijs voor de toekomst

In het project Curriculum.nu werken leraren, schoolleiders en scholen samen met ouders en leerlingen aan het onderwijs van de toekomst. Ze buigen zich over de vraag wat leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs moeten kennen en kunnen. Scholen en leraren kunnen zich aanmelden voor deelname aan Curriculum.nu! Ouders en medezeggenschapsraden kunnen de school van hun kind voorstellen zich als ontwikkelschool aan te melden!

Het huidige onderwijs

Er zijn in Nederland regels over wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen: de eindtermen en kerndoelen van het onderwijs. De laatste keer dat deze goed zijn bekeken was elf jaar geleden. Inmiddels is het onderwijsprogramma te vol geworden en is er behoefte aan een verbetering. In het project Curriculum.nu wordt nu opnieuw bekeken hoe de vakgebieden cq. vakken opnieuw kunnen worden ingevuld. Curriculum.nu bouwt voort op Onderwijs2032 en is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

Curriculum.nu

Wat moeten onze leerlingen leren om zich te ontwikkelen tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen elke school wordt het gesprek gevoerd over deze vraag. De doelen van curriculum.nu zijn:

  • Doorlopende leerlijnen versterken: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en daarna naar vervolgonderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen.
  • Een betere balans brengen in de doelen van het onderwijs.

Eind 2018 worden de resultaten bekend. Deze zijn de basis voor nieuwe kerndoelen en eindtermen voor 9 verschillende vakgebieden of thema's.

Aanmelding leerkrachten en schoolleiders

Leerkrachten en schoolleiders kunnen zich op curriculum.nu aanmelden om mee te denken. In het najaar worden uit de aanmeldingen 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen geselecteerd. Zij gaan in 9 ontwikkelteams aan de slag om te benoemen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Elk leergebied krijgt een eigen ontwikkelteam: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/ Moderne Vreemde Talen, Nederlands, Rekenen/ Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. De teams delen hun tussenopbrengsten in de praktijk en verzamelen feedback. Het ontwikkelproces begint in maart 2018 en is te volgen op de website www.curriculum.nu.

Leerlingen en ouders doen mee op ontwikkelscholen

Wat moeten onze leerlingen leren om zich te ontwikkelen tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen elke school wordt het gesprek gevoerd over deze vraag. Leerlingen en ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe kerndoelen en eindtermen. Aan elk ontwikkelteams worden zes ontwikkelscholen gekoppeld. Een ontwikkelschool toetst de voorstellen van de ontwikkelteams aan de eigen praktijk en ontwikkelt uitwerkingen voor de eigen school, met ouders en leerlingen. Ouders en medezeggenschapsraden kunnen de school van hun kind voorstellen zich als ontwikkelschool aan te melden! (Aanmelden is mogelijk vanaf 18 september a.s.)

Reacties en ervaringen

Leerlingen en ouders worden door, respectievelijk, LAKS en Ouders & Onderwijs gerepresenteerd in de Coördinatiegroep Curriculum.nu. Hebt u ervaringen met onderwijsvernieuwingen die u wilt delen met Ouders & Onderwijs? Of goede tips vanuit ouderspectief voor de actualisering van het onderwijscurriculum? U kunt deze mailen naar informatie@oudersonderwijs.nl. Ouders & Onderwijs verzamelt steeds de ervaringen en suggesties van ouders en benut deze voor curriculum.nu. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?