Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Ouders missen informatie passend onderwijs

 • Mark Weghorst
 • Nieuws
Ouders missen informatie passend onderwijs

Er gaat nog teveel mis en passend onderwijs is nog onvoldoende op de scholen. Ouders en leraren zijn onvoldoende betrokken en missen informatie. Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op goede ondersteuning. Met een gerichte aanpak van knelpunten wil minister Slob de ondersteuning aan kinderen via het passend onderwijs in alle regio’s voor 2020 op orde krijgen.

 'Ik zie dat er op veel plekken hard gewerkt wordt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en dat daar mooie dingen uit voortkomen', laat de minister weten. Hij trekt de conclusie dat passend onderwijs niet is mislukt maar dat er zeker nog verbeteringen nodig zijn. Leraren, schoolleiders en ouders maken zich zorgen. Dat schrijft de minister in een brief aan de Kamercommissie OCW.  Op 2 juli praten de Kamerleden hierover met de minister. 

Informatie

De minister gaat uitgebreid in op de informatiebehoefte van scholen en ouders. Ouders moeten weten waar ze aan toe zijn. Het moet duidelijk zijn welke hulp en ondersteuning hun kind kan krijgen. Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de plicht ouders hierover te informeren. Dit is opgenomen in de wet, maar nog niet overal goed uitgevoerd.  ‘Ik verwacht dat samenwerkingsverbanden heldere informatie beschikbaar maken over de ondersteuningsvoorzieningen via hun website en de schoolgidsen van de aangesloten scholen,’ aldus minister Slob. Hij vraagt de inspectie om hier in het toezicht aandacht voor te hebben.

Ook de informatie voor scholen en voor leraren kan beter. Zij weten nog onvoldoende wat de rol en taak van het samenwerkingsverband is, wat de mogelijkheden zijn en hoe ze de ondersteuning kunnen regelen. De minister kondigt aan werk te maken van de uitwisseling van informatie onder andere over de financiën en de budgetten die scholen zouden kunnen ontvangen voor passend onderwijs.

Zeggenschap in de klas en op de school

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. De cijfers laten zien dat de meeste scholen voldoen aan de zorgplicht. Aan de andere kant maken samenwerkingsverbanden zich zorgen over scholen die toch de zorgplicht proberen te ontlopen. Hoewel ze dit niet hoeven te doen, proberen ze hier ook tegen op te treden. 

Een van de aangekondigde maatregelen om de zeggenschap te verbeteren gaat over het schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast moet het jaarlijks worden aangepast en bijgesteld. Het is nu te vaak een papieren tijger die er niet gemakkelijk bijgepakt wordt. Ouders kunnen in dit schoolondersteuningsprofiel lezen wat ze van de school kunnen verwachten. 

Ook het zicht op de beschikbare budgetten moet er toe leiden dat op school gemakkelijker kan worden gehandeld. Scholen gaan gemakkelijker zaken regelen als ze ook weten dat het betaald kan worden, is de overtuiging van de minister. 

Onderwijs en zorg

Vanaf augustus 2018 komen er meer mogelijkheden voor kinderen om anders dan de hele week in een reguliere school onderwijs te volgen. Als het even niet kan, of het lukt een tijd niet dan komen er meer tussenvormen. BIjvoorbeeld tussen een reguliere school en een school voor speciaal onderwijs. Maar ook tijdelijk onderwijs volgen op een particuliere school als er geen ander aanbod is. Alles bedoeld om te zorgen dat een leerling op school kan blijven en contact met school blijft houden. Ondertussen gaat de inspectie nauwer toezien op de manier waarop de samenwerkingsverbanden hun aanbod vorm geven. De ruimere mogelijkheden zijn steeds tijdelijk: met een aanpassing heeft het samenwerkingsverband ook steeds de opdracht om het aanbod dat er kennelijk niet was te ontwikkelen. 

Daarnaast komen er meer mogelijkheden en komt er meer ruimte voor de combinaties van onderwijs en zorg. De minister werkt samen met zijn collega van VWS aan een brief waarin dit duidelijk wordt. Door een ruimere toepassing en een betere aansluiting van de verschillende wetten moet het voor leerlingen met zorgvragen gemakkelijker worden deel te nemen in het onderwijs. 

Terug naar de basis

De minister probeert met de maatregelen passend onderwijs weer naar de basis te brengen: naar het overleg tussen leerkracht en ouder/kind. Door daar meer informatie, zeggenschap en verantwoordelijkheid neer te leggen hoopt hij passend onderwijs een goede impuls te geven. Passend onderwijs is in zijn ogen niet mislukt, maar verdient wel een wijziging van de koers. 

Inbreng

Voorafgaand aan het overleg vond op 27 juni een hoozitting plaats in de tweede kamer. Verschillende ouders en belangenbehartigers werden hier door de tweede kamer voor  uitgenodigd. Ouders & Onderiwjs schreef aan de Commissieleden OCW een brief te voorbereiding op de bespreking met de minister. De brief gaat in op de volgende punten:

 1. Passend onderwijs biedt betere mogelijkheden, maar worden ze ook gebruikt? 
 2. Dwingende financiële bijdragen van ouders voor passend onderwijs zijn uit den boze
 3. Doorzettingsmacht voor financiële vraagstukken
 4. Informatie voor ouders en communicatie van scholen met ouders zijn cruciaal, maar zijn nog te beperkt realiteit
 5. Aandacht voor onzichtbare groep kinderen 

Samenvattend stelt Ouders & Onderwijs de volgende verbeterpunten voor:

 • Passend onderwijs impliceert goede communicatie en samenwerking tussen kinderen/jongeren/scholen en ouders
 • De zorgplicht moet een door alle betrokkenen gevoelde realiteit worden
 • Scholen en samenwerkingsverbanden bieden toegankelijke informatie voor leerlingen en ouders 
 • Scholen en samenwerkingsverbanden moeten veel meer leren van de goede voorbeelden die de onderwijswereld telt
 • Doorzettingsmacht is op zijn plaats rond de financiering van zorg en ondersteuning. Het bewerkstelligen van een oplossing in is niet aan ouders
 • Dwingende financiële bijdragen van ouders zijn uit den boze
 • Ouders van kinderen met een chronische aandoening moeten kunnen rekenen op de aandacht en alertheid die mogelijk maken dat hun kind naar de reguliere school kan.
 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?