Ouders nog onvoldoende positie binnen passend onderwijs

  • Marieke Boon
  • Nieuws
Ouders nog onvoldoende positie binnen passend onderwijs

Meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften gaan naar een reguliere school. Ouders worden nog onvoldoende betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. In veel samenwerkingsverbanden lukt het om passend onderwijs te realiseren. Er zijn echter grote verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Dit blijkt uit de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs. De staatssecretaris zond deze voortgangsrapportage op 7 december naar de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op  de bespreking in de Tweede Kamer stuurde Ouders & Onderwijs samen met 15 organisaties de leden van deze commissie een brief

De voortgangsrapportage geeft een aantal opvallende punten aan: 

  • In het speciaal onderwijs (sbo, so en svo) is een duidelijke daling van aantallen leerlingen ingezet. Dat betekent dat meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs blijven en naar een school in de buurt gaan. 
  • Ouders hebben rechten binnen passend onderwijs. Het gebeurt helaas nog te vaak dat ouders geen kans krijgen hun kind schriftelijk aan te melden, of van mening zijn dat de school de zorgplicht op een andere wijze ontwijkt (bijvoorbeeld geen aanbod doet). Ouders, scholen en samenwerkingsverbanden worden daarom nader geïnformeerd over wat zorgplicht betekent en wat hun verantwoordelijkheden zijn. De inspectie ziet erop toe dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen en spreekt ze wanneer nodig aan.
  • Scholen moeten het onderwijsaanbod afstemmen op de behoeftes en capaciteiten van de leerling. De expertise van het speciaal onderwijs kan worden ingezet doordat het regulier en speciaal onderwijs samenwerken op het gebied van passend onderwijs. In de voortgangsrapportage staat dat voor kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, nieuwe vormen van maatwerk mogelijk worden gemaakt om ook deze kinderen een passend aanbod te bieden.
  • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) gaan ook onder passend onderwijs vallen. Een derde van de samenwerkingsverbanden heeft gekozen voor opting out. Dit betekent dat het samenwerkingsverband niet meer de landelijke richtlijnen voor lwoo volgt, maar deze zelf bepaalt. Ook is geen indicatie meer nodig, maar wordt het geld verdeeld over alle (vmbo-)scholen.
  • Er is nog veel onduidelijkheid over de organisatie van de zorg op school. Wie is voor welke bekostiging en zorg verantwoordelijk? De school, gemeente of de zorgverzekeraar? Er komt een tijdelijk interventieteam Onderwijs en Zorg.

Knelpunten
Elk kind heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. In sommige
situaties wordt de ruimte benut die de invoering van Passend Onderwijs mogelijk maakt. Ouders & Onderwijs, samen met 15 andere organisaties van ouders en ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren LAKS, ervaart in de praktijk een aantal knelpunten. Zo ontbreekt het nog te vaak aan vindbare, begrijpelijke en volledige informatie voor ouders en scholieren. Een passende onderwijsplek voor een kind komt tot stand in de samenwerking tussen de school, ouders, de leerling en het samenwerkingsverband. Ouders nemen daarin een belangrijke positie aan. Als men er binnen een samenwerkingsverband niet uitkomt, is doorzettingsmacht nodig. Er komen meer mogelijkheden voor maatwerk voor leerlingen die dat nodig hebben.

Zorgvuldigheid en kwalitatief goed onderwijs zijn daarbij van belang. Er mag echter geen limiet gesteld worden aan het aantal leerlingen dat hiervan gebruik kan maken. Het recht op een goede onderwijsplek moet voorop blijven staan. Ook bij de inpassing van lwoo en pro binnen passend onderwijs is betrokkenheid van ouders en leerlingen essentieel. Binnen het MBO is nog een cultuurverandering nodig om daadwerkelijk van passend onderwijs te kunnen spreken.

Deze knelpunten zijn uitgebreid beschreven en zo mogelijk voorzien van concrete voorstellen in de brief aan de Tweede Kamer. 

Brief Ieder(In)
Voor een groot aantal kinderen met een beperking blijft het moeilijk om passend onderwijs te krijgen. Volgens Ieder(In) komen scholen in toenemende mate hun zorgplicht niet na. Organisaties ontvangen meldingen waaruit blijkt dat financiële overwegingen van scholen de reden zijn van 'afschuifgedrag'. Doordat de verschillende wetgevingen niet in samenhang tot stand zijn gekomen, lopen ouders collectief tegen de muur en worden continu van het ene naar het andere loket verwezen. De zorgorganisaties pleiten dan ook voor een meer integrale aanpak en hopen dat de Kamerleden aandacht willen besteden aan de positie van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Dit meldt Ieder(In) samen met een aantal andere organisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Ouders & Onderwijs is mede-ondertekenaar van deze brief.  

Bespreking Kamercommissie OCW
De vaste Kamercommissie OCW zou op dindag 15 december de voortgangsrapportage met de Staatssecretaris bespreken. Dit overleg is uitgesteld naar woensdag 20 januari 2016.  

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?