Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Regeerakkoord: versterk samenwerking ouders en school

 • Peter Hulsen

"Scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid. Daarom willen we de samenwerking tussen school en ouders versterken.” In deze zin in het nieuwe Regeerakkoord ziet Ouders & Onderwijs de bevestiging van haar inspanningen. Met de nieuwe regering, scholen en onderwijsorganisaties bouwen we in de komende jaren van harte verder aan de dialoog tussen scholen, kinderen en ouders.

Het nieuwe Regeerakkoord met als titel “Vertrouwen in de Toekomst” is de verpakking voor een groot pakket aan maatregelen. Uit die maatregelen spreekt ambitie. Rond het onderwijs worden een aantal nieuwe initiatieven genomen. De belangrijkste zetten we op een rij.

Kansen op maat

De nieuwe regering wil op verschillende manieren kinderen kansen op maat bieden. Hiervoor hebben ze een aantal plannen:

 • Voor leerlingen die naar de middelbare school gaan, en hun ouders, komt er de mogelijkheid te kiezen tussen enkelvoudige en brede of verlengde brugklassen.
 • Voor kinderen die zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs komen er meer zogenaamd 10-14-scholen.
 • In het voortgezet onderwijs komen experimenten met het afronden van vakken op een hoger niveau, ook met het oog op toegang tot specifieke vervolgopleidingen. Dit plan sluit op de behoefte van ouders naar onderwijs op maat die Ouders & Onderwijs eerder in kaart heeft gebracht.
 • "Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt”, zegt de regering. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek tussen ouders en school een passende aanpak afspreken. Bekeken gaat worden hoe het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.
 • Ook wil het kabinet voor kinderen met een ernstig meervoudige handicap op specifieke scholen mogelijk maken dat zorg op school direct uit geld voor zorg in onderwijstijd kan worden betaald.
 • Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wordt de mogelijkheid van een "maatschappelijke diensttijd” ingevoerd. Deze duurt maximaal 6 maanden. Als je de maatschappelijke dienst vervult, krijg je een aantekening op je diploma en moet gaan gelden als een plus bij sollicitaties.

Hoge verwachtingen van scholen

 • Het oprichten van scholen op basis van de belangstelling van ouders en leerlingen wordt vergemakkelijkt, ook als zij niet op een religieuze grondslag zijn gebaseerd.
 • De verantwoording over de prestaties van scholen moet beter. Om dat te bereiken krijgt de medezeggenschapsraad een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
 • De regering wil de werkdruk voor leraren op de basisschool verlagen. Hoe dat gebeurt, is aan de scholen. Ook dat hoort bij de Nederlandse vrijheid van onderwijs. Ouders & Onderwijs zal nauwlettend volgen of kinderen en ouders gaan merken dat leraren meer tijd en aandacht voor hen krijgen. POinActie, de actiegroep van leraren in het basisionderwijs heeft in een eerste reactie al laten weten dat zij vinden dat het nieuwe kabinet het basisonderwijs onvoldoende tegemoet komt.
 • De lopende herziening van het programma voor basis- en middelbare scholen (recentelijk onder de naam Curriculum.nu) wordt voorgezet. De regering wil daarvoor samenwerken met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Er komt meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden.

Alternatief rekentoets en rol eindtoets basisschool

De nieuwe regering neemt ook afscheid van een aantal bestaande maatregelen:

 • In het voortgezet onderwijs telt de rekentoets per direct niet meer mee bij de exameneisen voor leerlingen. In de afgelopen jaren is er veel gedebatteerd of de rekentoets daadwerkelijk een maatstaf was voor goed kunnen rekenen. De regering wil niettemin wel het rekenonderwijs versterken en verbeteren. Vanaf 2019 komt er daartoe een alternatief voor de rekentoets. 
 • De eindtoets in groep 8 van de basisschool gaat vroeger in het schooljaar plaatsvinden en/of het schooladvies wordt later uitgebracht. Zo wordt het schooladvies het sluitstuk. Dit maakt de procedure op weg naar de middelbare school voor ouders inzichtelijker en het eenvoudiger. Zij hoeven zich daar na deze verandering niet meer op twee momenten (na het schooladvies en nog eens na de eindtoets) over te buigen.

Ouders houden regering scherp

Op dit moment is nog niet bekend welke politici het ministerie van Onderwijs gaan vormen. Er wordt zelfs genoemd dat het departement twéé ministers zou gaan tellen. Met de maatregelen in het regeerakkoord ligt voor hen een stevige actielijst klaar. Ouders & Onderwijs ziet daarin veel kansen op verbeteringen voor kinderen en ouders. Er liggen goede ambities om te investeren in de samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals op elke school, om de toegang tot het onderwijs te verbeteren en om maatwerk en doorstroom te bevorderen. Ouders & Onderwijs zal, samen met ouders, de regering scherp houden op het realiseren van de beloofde maatregelen en of dit echt leidt tot de kansen en het onderwijs waar alle kinderen recht op hebben. Dat is en blijft het streven van Ouders & Onderwijs. 

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?