Schoolklassen naar huis bij zieke leerkracht

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws
Schoolklassen naar huis bij zieke leerkracht

Scholen berichten ouders bij voorbaat over de mogelijkheid dat hun kind bij ziekte van een leerkracht naar huis kan worden gestuurd omdat er een tekort aan vervangers is. Voor ouders heeft het een grote impact wanneer dit gebeurt. Het blijkt dat de klas van één op de tien kinderen weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was.

Klas naar huis gestuurd

Het Vervangingsfonds heeft een onderzoek laten uitvoeren onder ruim duizend ouders over vervangingen. Uit het onderzoek blijkt dat acht op de tien ouders verwachten dat de school ervoor zorgt dat er alle lesuren een gekwalificeerde leerkracht voor de klas staat. 59% denkt dat een goede invaller een kind minstens evenveel kan bieden als de vaste leerkracht. Het merendeel van de ouders heeft het liefst een vaste invaller, maar vinden een gepensioneerde docent (76%), een ouder met lesbevoegdheid (59%) of een PABO-student (51%) ook een mogelijkheid. Hoewel 62% er begrip voor heeft dat er niet altijd direct een oplossing is, vinden ouders wel dat kinderen onder schooltijd op school terecht moeten kunnen (82%) en dat ze nooit naar huis gestuurd mogen worden (67%). De klas van één op de tien kinderen is weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was.

De afgelopen weken lieten diverse ouders aan Ouders & Onderwijs weten dat zij van school bericht hadden gekregen over de vervanging bij ziekte. Daarin kondigen scholen aan dat ouders er alvast rekening mee moeten houden dat hun kind naar huis wordt gestuurd als de leerkracht ziek is. 

Opvangplicht scholen

Als er geen invaller beschikbaar is, kunnen kinderen over andere klassen verdeeld worden. Ook is het mogelijk dat de schoolleiding de klas overneemt. In geval van nood en bij calamiteiten mag er ook een onbevoegde leerkracht voor de klas staan. Wanneer blijkt dat ouders geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen op te (laten) vangen, dan gaat het Ministerie van OCW uit van de opvangplicht van scholen en moet de basisschool er voor zorgen dat er tijdens de schooltijden passende opvang wordt voorzien. Eventuele kosten van deze opvang zijn wel voor de ouders.

Wat kunnen ouders doen?

Ouders kunnen bij de school van hun kind navragen wat het plan is wanneer het niet lukt om vervangers te vinden. Daarnaast mag de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) kritisch meepraten over het beleid ten aanzien van vervangingen en het tekort aan invallers. Op die manier kunnen ouders ook hun stem laten horen voor er zich problemen voor doen. Voor meer advies kunt u contact opnemen met onze vraagbaak (0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl). 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?

Praat mee

* = Verplicht veld