Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Stem van ouders belangrijk op school en voor het onderwijsveld

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders & Onderwijs heeft sinds de oprichting in 2014 veel bereikt. Er is goede en duidelijke informatie voor ouders beschikbaar. Ouders worden goed geadviseerd en de stem van ouders klinkt door in het onderwijsveld en in de media. Ouders & Onderwijs heeft een breed netwerk met organisaties en groepen van ouders rond het onderwijs, die zij actief verbinden en ondersteunen. Dat stelt Oberon in de evaluatie die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd.

Het werk van Ouders & Onderwijs is door Oberon in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de resultaten die behaald zijn en of dit aansluit bij de opdracht van de organisatie. “Ik ben trots op de uitkomst van het onderzoek. Steeds meer ouders weten ons te vinden met hun vragen over het onderwijs van hun kind. En door alle onderzoeken die wij doen onder ouders, kunnen wij de stem van de ouders laten horen in discussies over school en het onderwijs”, aldus Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs. 

Veel ouders vinden het belangrijk dat er een centrale organisatie is voor ouders van schoolgaande kinderen. Ouders hechten, naast betrouwbare en onafhankelijke informatie, ook aan een actieve rol richting overheid en onderwijssector. De doelstellingen die Ouders & Onderwijs nastreeft, blijven relevant voor de toekomst. Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is Oberon van mening dat er voldoende basis is om over te gaan tot continuering van Ouders & Onderwijs. “We zijn enorm gegroeid als organisatie. Tegelijk liggen er nog belangrijke aandachtspunten voor ons. Zorgen dat alle ouders met schoolgaande kinderen ons weten te vinden en verdere versterking van het netwerk van ouders staat daarbij voorop. Daar gaan we de komende tijd hard aan werken”, sluit Hulsen af.

Toegangspoort voor alle vragen van ouders

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is er voor alle vragen van ouders over de situatie van hun kind en voor vagen van ouders in de medezeggenschapsraden van de scholen. Ouders leggen vaker complexe onderwijssituaties voor. Deze worden door onze onafhankelijke experts beantwoord. Waar nodig verwijzen wij ouders naar gespecialiseerde organisaties voor hulp en ondersteuning. Ons netwerk van organisaties groeit daarin verder, zodat beschikbare expertise bij de advisering van ouders wordt benut. 
Ouders weten Ouders & Onderwijs vaker te vinden via de telefoon, mail, online en via de sociale media. Wij werken eraan dat alle ouders met schoolgaande kinderen Ouders & Onderwijs kennen. Scholen vervullen daarbij een belangrijke rol. Wij rekenen, in aansluiting op een aanbeveling van Oberon, dan ook op de medewerking van scholen en het ministerie hierbij. 

Perspectief van ouders op het onderwijs

Door de vele gesprekken die wij voeren en de onderzoeken die wij doen, hebben wij breed zicht op de ervaringen en voorkeuren van ouders. Hun signalen gebruiken wij bij de gesprekken in het onderwijsveld en met de overheid. Centraal staat voor ons het welbevinden van kinderen en het belang van hun ouders in de relatie met school. Steeds vaker besteden ook de media hier aandacht aan. Het perspectief van ouders op het onderwijs staat op de kaart. Het geluid van ouders versterken wij de komende tijd verder door het verbinden en ondersteunen van de verschillende oudergroepen en van ouders in de medezeggenschapsraden van scholen.
Ook wordt het Landelijk Ouderpanel verder ontwikkeld, waarmee nu al ruim 1.100 ouders hun mening geven over opvoed- en onderwijsissues. Zo klinkt vaker en beter de stem van ouders door op de scholen, bij landelijke onderwijsontwikkelingen en in maatschappelijke discussies. 

Samen maken we de kwaliteit

Ouders & Onderwijs is zeer gemotiveerd om nog meer ouders te ondersteunen en namens hen bij te dragen aan goed onderwijs. Met de opgebouwde ervaring kunnen wij de uitdagingen aan die voor ons liggen. Dat doen wij samen met ouders, voor ouders en in samenwerking met ouderorganisaties en alle partners in het onderwijsveld. Kinderen zijn erbij gebaat als onderwijs en ouders goed met elkaar samenwerken en samen gaan voor goede kwaliteit van de scholen.

Over het onderzoek

Oberon heeft het onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd en beoordeeld of de gestelde doelen bereikt zijn. Gekeken is naar het informeren en adviseren van ouders, de rol als gesprekspartner namens ouders voor het onderwijsveld en overheid en de ondersteuning van oudergroepen en organisaties. De evaluatie bestrijkt de periode vanaf de oprichting op 1 januari 2014 tot medio 2017. Gezien de korte tijd en de beperkte middelen heeft Ouders & Onderwijs veel bereikt. Dat is te danken aan een veelheid van initiatieven en een constructieve houding. Ouders & Onderwijs stelt zich coöperatief en constructief op maar is soms wat te voorzichtig in de stellingname. Meer efficiëntiewinst is te behalen door het vergroten van de naamsbekendheid, bereiken van meer ouders en door nog meer samen te werken met specialistische ouderorganisaties en organisaties rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs werkt efficiënt: de realisatie blijft ruim binnen de begroting. Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is er voldoende basis is om over te gaan tot een meer structurele financiering van Ouders & Onderwijs. Een beleidsreactie van minister Slob volgt in het voorjaar. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?