Teleurstelling over uitstellen onderwijsvernieuwing

  • Marieke Boon
  • Nieuws

Ouders & Onderwijs constateert met spijt dat de Tweede Kamer het voor 16 februari 2017 geplande debat met de staatssecretaris van OCW over de herziening van het curriculum voor het basis- en het voortgezet onderwijs van de agenda heeft gehaald. Onder ouders is duidelijk de behoefte aan vernieuwing van het onderwijs. Het zou zeer teleurstellend zijn als hierin nu vertraging optreedt.  

Ouders en leerlingen vinden dat de landelijke onderwijsvernieuwing vooral door moet gaan, zo bleek onder andere in de verdiepingsfase Onderwijs2032 in het najaar. Ouders zien graag meer verbinding tussen vakken en meer ruimte voor eigen keuzes. Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht willen ouders meer aandacht voor vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid. Ouders zien in de verdere uitwerking een cruciale rol voor lerarenteams en schoolleiding.

Uit de peiling onder ouders en de groepsgesprekken met ouders die Ouders & Onderwijs in de nazomer van 2016 heeft gevoerd, blijkt dat ouders zich herkennen in meer ruimte voor onderwijs op maat voor hun kind, keuzeruimte en talentontwikkeling en in aandacht voor persoonsvorming. Een herkenbaar diploma blijft daarbij belangrijk. Een onderwijscurriculum met meer samenhang, aansluiting op de praktijk en betere doorgaande leerlijn zien ouders als goede ontwikkelpunten.

Ouders & Onderwijs roept daarom op om voortgang te blijven houden in de curriculum ontwikkeling en tot doorzetting van het voorgestelde plan te besluiten. Samen met de Coördinatiegroep ziet Ouders & Onderwijs voldoende mogelijkheden om met alle betrokken partijen een volgende stap te zetten naar vernieuwde kerndoelen voor het onderwijs, het onderwijscurriculum. Daarmee wordt vastgelegd wat leerlingen aan het eind van de school moeten kennen en kunnen. De huidige kerndoelen zijn 10 jaar oud en sluiten niet altijd meer goed aan op eigentijdse lessen die leraren willen geven. Lees ook de gezamenlijke reactie van de coördinatiegroep, bestaande uit
Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs.

Hebt u vragen over de vernieuwing van het onderwijs, of wilt u uw ideeën daarover dan ons doorgeven? Geef uw bericht dan door via vraag@oudersonderwjis.nl of bel kosteloos met 0800 - 5010 op schooldagen tussen 10.00 - 15.00u. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?