Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Toezicht ouders op examenprocedures eigen school

  • Dorine Wiersma
  • Nieuws
Toezicht ouders op examenprocedures eigen school

Naar aanleiding van de examenproblemen bij het VMBO Maastricht komen er bij het Informatiepunt van Ouders & Onderwijs veel vragen binnen. Bijvoorbeeld over de examenprocedures en de manier waarop ouders kunnen nagaan of dit op de middelbare school van hun kind allemaal op de juiste wijze verloopt. Het is mogelijk voor ouders om een vinger aan de pols te houden zodat ze niet voor nare verrassingen komen te staan.

Examenreglement en PTA

In het Eindexamenbesluit VO staat: ‘Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten.
In deze twee documenten staan de regels die er gelden ten aanzien van de centraal schriftelijke examens, de schoolexamens en de herkansingen. De ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) dienen met het PTA in te stemmen voor dit wordt verspreid.
Wij raden ouders aan om in oktober na te gaan of hun kind deze documenten heeft ontvangen en om deze kritisch door te nemen en te bewaren. Dus niet pas doorbladeren wanneer er zich problemen voordoen. Bij vragen over het PTA of examenreglement kunnen ouders terecht bij de medezeggenschapsraad, de mentor van hun kind, de examencoördinator of de rector van de school.

Schoolexamens

Scholen bepalen grotendeels zelf hoe het schoolexamen er uit ziet. Hier is echter wel controle op aangezien er geen groot verschil mag zitten tussen de het gemiddelde van de cijfers voor de schoolexamens enhet gemiddelde van de examencijfers. In de wet staat: 'indien ten aanzien van een schoolsoort of leerweg het gemiddelde verschil tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen over een periode van drie jaren meer dan een half punt bedraagt, kan Onze Minister in afwijking van het eerste lid besluiten dat het bevoegd gezag voor een periode van twee jaren leerlingen niet in de gelegenheid stelt een eindexamen af te leggen in de desbetreffende schoolsoort of leerweg.' 
Leerlingen worden van de landelijke examens in mei uitgesloten wanneer zij niet alle schoolexamens, waaronder ook het profielwerkstuk, hebben afgerond voor de examens beginnen. Dit is dus een harde landelijk geldende eis. Een voorwaarde waar bijvoorbeeld bij het VMBO Maastricht niet helemaal aan werd voldaan, met alle nare gevolgen van dien.

Cijfers van leerlingen

Het is natuurlijk van groot belang dat alle cijfers compleet en goed zijn weergegeven in de schooladministratie. De cijfers voor de schoolexamens worden immers gemiddeld met de cijfers van het centraal schriftelijke examen, en dit gemiddelde bepaalt of een leerling is geslaagd of niet. Voordat het centrale examen wordt gemaakt, stuurt de school de schoolexamencijfers naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Veel scholen laten scholieren eind april of begin mei hun eigen cijfers controleren en deze lijst ondertekenen. Als hiervoor getekend is en de gegevens zijn opgestuurd, dan kan er niets meer worden veranderd aan deze cijfers.
​Ouders en leerlingen die geen of onvolledige inzage hebben gekregen in de cijfers, kunnen dit opvragen bij de mentor van hun kind, de schooladministratie of de rector. 

Cijfers van de school

Bij wet is geregeld dat de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt in de schoolgids staan, waaronder het slagingspercentage. Wanneer deze cijfers verontrustend zijn of de afgelopen jaren sterk zijn veranderd, kan dit een signaal zijn dat er iets op school niet goed gaat.
Op www.scholenopdekaart.nl hebben veel middelbare scholen ook de gemiddelde examencijfers en het slagingspercentage weergegeven. Wanneer u uw school selecteert, kunt u onder het kopje 'resultaten' verschillende cijfers vinden. 

Vragen, twijfels en zorgen?

Omdat de regels en examenorganisatie per school kunnen verschillen raden wij ouders aan om hun vragen eerst bij de school van hun kind neer te leggen. Natuurlijk kunnen ouders ook bij Ouders & Onderwijs terecht voor advies op maat. Wellicht is het in de situatie van uw kind verstandig om contact op te nemen met de examencoördinator, de examencommissie van het schoolbestuur, de Onderwijsinspectie of één van de landelijke onderwijsklachtencommissies. Wij helpen u graag verder!

Ouders & Onderwijs is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 10:00u en 15:00u op 088-6050101 en per mail via vraag@oudersonderwijs.nl.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?