Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Naar de brugklas

SchoolkeuzeSchooladvies

In groep 8 van de basisschool ontvangen u en uw kind het schooladvies. Dit advies geeft aan op welk niveau de basisschool vindt dat uw kind past. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school. Deze bepaalt op basis van het advies of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies kan na 1 maart nog gewijzigd worden door een hogere score op de eindtoets.

Het schooladvies

In groep 8 van de basisschool geven de directeur en de groepsleerkracht een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De basisschool moet dit schooladvies vóór 1 maart geven. Bij het geven van dit advies kijkt de school naar hoe uw kind zich heeft ontwikkeld op de basisschool en naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leraren kennen uw kind goed en weten waar uw kind goed in is en welke dingen uw kind lastig vindt. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR). Hier leest u meer over het schooladvies en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent. Veel scholen geven al in groep 7 een voorlopig schooladvies.

De eindtoets

In april of mei maken alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets. Dit geldt zowel voor leerlingen in het regulier onderwijs als voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het schooladvies moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast. Hier leest u meer over de eindtoets.

Toelating op de middelbare school

Met het basisschooladvies kunt u uw kind al in maart inschrijven op praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. In principe hebben u en uw kind vrije schoolkeuze, maar in de praktijk wordt deze vrije keuze beperkt door het schooladvies. De middelbare school beslist namelijk op basis van het schooladvies over de toelating van uw kind en laat u dat schriftelijk weten. Is uw kind toegelaten en wordt het schooladvies aangepast na de eindtoets? Dan geeft het aangepaste schooladvies recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Hier leest u meer over toelating en weigering van de aanmelding op de middelbare school.

Regionale afspraken

Binnen samenwerkingsverbanden kunnen regionale afspraken gemaakt worden tussen basisscholen en middelbare scholen over de overstap van leerlingen naar het middelbaar onderwijs. Deze afspraken staan in zogenoemde plaatsingswijzers.

Aanmelden op ander schooltype

U hoeft zich niet aan het schooladvies te houden; u mag uw kind dus ook op een ander type voortgezet onderwijs aanmelden dan de basisschool adviseert. U kunt uw kind dus ook aanmelden op een hoger of lager schooltype dan het schooladvies aangeeft. Het is dan aan de middelbare school of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Dat zijn ze niet verplicht. 

Het onderwijskundig rapport

De basisschool bepaalt zelf wanneer zij het onderwijskundig rapport overdraagt aan de middelbare school. Basisscholen kunnen er voor kiezen om het onderwijskundig rapport bij inschrijving op te sturen, maar het is ook mogelijk om het rapport pas te overhandigen als ook de resultaten van de verplichte eindtoets bekend zijn. Toelating tot de middelbare school moet gebaseerd zijn op het gegeven schooladvies. Wel kan de school met het onderwijskundig rapport kijken of zij de eventueel extra benodigde ondersteuning kan bieden. Hier leest u meer over het onderwijskundig rapport.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?