Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Extra ondersteuning voor uw kind

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Ondersteuning op een reguliere school

Het gaat niet goed met uw kind op school

Wanneer uw kind op school problemen ondervindt of het gaat niet goed met uw kind dan werkt school samen met u aan verbetering. Maar wat kunt u in deze situatie verwachten? Dat leggen wij u uit in een paar stappen. Zo weet u precies wat u kan en mag verwachten. Mocht u vragen hebben tijdens dit proces, dan kunt u altijd bij Ouders & Onderwijs terecht.

Lees meer »
StappenplanPassend onderwijsOndersteuningBegeleiding

Ondersteuning door school

Alle scholen in de regio bieden dezelfde minimum ondersteuning aan leerlingen: de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast op hoe zij de basisondersteuning invult. De school zorgt er zelf voor dat de leerling deze ondersteuning krijgt.

Lees meer »
SchoolondersteuningsprofielBasisondersteuningOndersteuningsplan

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Meestal in de vorm van arrangementen.

Lees meer »
OnderwijsarrangementSamenwerkingsverbandInclusief onderwijs

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft maakt de school afspraken met de ouders. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel.

Lees meer »
OntwikkelingsperspectiefHandelingsplanOndersteuningOverleg met ouders

Niet eens met ondersteuning of overplaatsing

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

 

Lees meer »
SamenwerkingsverbandSpeciaal onderwijsOndersteuningGeschillencommissie

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doen zij om te zorgen dat er voor uw kind een passende plek op een school is?

Lees meer »
ArrangementToelaatbaarheidsverklaringOndersteuning

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

Lees meer »
AanmeldenOverplaatsenSchoolondersteuningsprofielSamenwerkingsverband

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband en wanneer de school een leerling naar speciaal (basis)onderwijs doorverwijst.

Lees meer »
Ondersteuning op schoolSchoolplan voor ondersteuning

Naar speciaal (basis)onderwijs

Aanmelding en toelating speciaal (basis)onderwijs

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met de verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school.

Lees meer »
ToelaatbaarheidsverklaringToelatingsprocedureDeskundigenoordeelCluster 3Cluster 4

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden en voor kinderen die veel moeite hebben met leren. Op het speciaal basisonderwijs krijgt uw kind de standaard lesstof en is er meer tijd en aandacht voor uw kind.

Lees meer »
SboSbaoSpeciale basisschoolLeerachterstand

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier specialistische clusters.

Lees meer »
ZMLKEMGBasisschoolKerndoelen

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis. Het voortgezet speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier specialistische clusters en leidt op tot een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding.

Lees meer »
VsoDiplomaKerndoelen

Cluster 1 en 2 scholen

Voor cluster 1 en 2 onderwijs gelden aparte regels. Cluster 1 scholen zijn gericht op leerlingen met een visuele beperking. Op cluster 2 scholen kunnen slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis terecht. Onderwijs is aangepast en wordt gegeven in kleine groepen. Cluster 1 en 2 onderwijs is er in basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Auditieve beperkingVisuele beperkingSpraak/taalproblemenTOS

Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs

Leerwegondersteuning

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om hun diploma te kunnen halen. Die leerlingen kunnen vaak aanspraak maken op leerwegondersteuning. Zij krijgen dan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen of huiswerkbegeleiding.

Lees meer »
LWOOLeerwegondersteunend onderwijsAanwijzingToelating

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter leren van praktijkervaring en die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. De leerlingen op het praktijkonderwijs worden opgeleid voor de arbeidsmarkt. Aan het eind van de schooltijd krijgt de leerling een getuigschrift.

Lees meer »
PraktijkschoolProGetuigschriftVakken

Toelating praktijkonderwijs

Voor praktijkonderwijs geldt een speciale toelatingsprocedure. Het samenwerkingsverband beslist of uw kind recht heeft op toelating. Dit doen zij op basis van onderzoek en aan de hand van een aantal criteria. Voor de aanvraag is toestemming van ouders nodig.

Lees meer »

Onderzoek en diagnose

De school doet onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht of de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken. De school bezit voldoende expertise om uw kind te begeleiden wanneer het wat moeilijker gaat, door bijvoorbeeld extra aandacht te geven.

Lees meer »
SchoolondersteuningsplanZorgbudget

Zelf onderzoek laten doen

Ouders kunnen ook buiten de school om, onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer u denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet een meewerken, dan kunt u overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kunt u terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Lees meer »
Zorgbudget

Leer en gedragsproblemen

Een kind met een leerprobleem kan moeilijk mee komen op school, een kind met een gedragsprobleem vertoont ongewenst gedrag dat vooral voor de omgeving storend is. Lees meer wat een leer- of gedragsprobleem kan zijn. 

Lees meer »
GedragsstoornisAdhdAutisme spectrum stoornis

Dyslexie

Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis.

Lees meer »
LeestoornisDyslexieDyscalculie

Hoogbegaafdheid

Ook hoogbegaafde kinderen hebben extra aandacht nodig. Soms hebben leerlingen extra uitdaging nodig, maar deze leerlingen lopen ook het risico op onderpresteren. Het is dus belangrijk om goed in de gaten te houden welke ondersteuning bij een leerling past.

Lees meer »
IntelligentieIQHoog intelligentOnderpresteren

Hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen zijn kinderen met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels van buitenaf een diepere indruk maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze te verwerken. Hoogsensitiviteit is geen ziekte of leerstoornis, maar een karaktereigenschap.

Lees meer »
HoogsensitiefHooggevoelig

Beperking

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren. Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijk een passende plek op school te vinden.

Lees meer »
Handicap

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Lees meer »
Ziezon

Als onderwijs niet lukt

Onderwijsconsulenten

Ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen dan voor advies en begeleiding terecht bij de onderwijsconsulenten.

Lees meer »
Advies en begeleiding

Leerplichtige leerlingen niet naar school

In Nederland zijn er kinderen met vaak uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen. Soms omdat er geen plek is, soms omdat het kind op school niet goed functioneert. Maar wanneer spreken we nu over thuiszitters?

Lees meer »

Hulp aan thuiszitters

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met leerlingen die thuis zitten. Ook ouders kunnen die instanties terecht voor hulp. 

Lees meer »

Reboundvoorziening of time-out

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan er dan voor kiezen om een kind tijdelijk op een andere school te plaatsen. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de huidige school. Dat wordt ook wel een time-out genoemd. Maar waarvoor is dat?

Lees meer »
Gedragsproblemen

Hulp voor ouders

Passend onderwijs: Waar kan je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school, in verband met bijzondere onderwijsbehoeftes (passend onderwijs) kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Het is een goede manier voor ouders om met hun vragen bij Ouders & Onderwijs te beginnen. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg. 

Lees meer »

Onafhankelijke clientondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen gebruik maken van een onafhankelijke clientondersteuner.

Lees meer »

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind hier ook gebruik van maken, omdat de school ver weg is.  Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Lees meer »

Zorg op school

Medicatie in de klas

Het komt regelmatig voor dat kinderen hun medicatie onder schooltijd moeten nemen. Voor school, leerkracht, ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk hoe hiermee om te gaan. Mag u de leerkracht vragen elk uur een leerling te attenderen op zijn medicatie? Of om een injectie toe te dienen? Mag een leerkracht dat eigenlijk wel? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

Lees meer »
Aansprakelijkheid

Diabeteszorg op de basisschool

Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan en het enkele feit dat een kind diabetes heeft is geen grond voor weigering  Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat onderwijspersoneel diabeteszorg mag uitvoeren op school.

Lees meer »