Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Extra ondersteuning voor uw kind

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Ondersteuning op een reguliere school

Het gaat niet goed met uw kind op school

Wanneer uw kind op school problemen ondervindt of het gaat niet goed met uw kind dan werkt school samen met u aan verbetering. Maar wat kunt u in deze situatie verwachten? Dat leggen wij u uit in een paar stappen. Zo weet u precies wat u kan en mag verwachten. Mocht u vragen hebben tijdens dit proces, dan kunt u altijd bij Ouders & Onderwijs terecht.

Lees meer »
StappenplanPassend onderwijsOndersteuningBegeleiding

Ondersteuning door school

Alle scholen in de regio bieden dezelfde minimum ondersteuning aan leerlingen: de basisondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast op hoe zij de basisondersteuning organiseert. De school zorgt er zelf voor dat de leerling deze ondersteuning krijgt.

Lees meer »
SchoolondersteuningsprofielBasisondersteuningOndersteuningsplan

Extra ondersteuning op school

Soms is het nodig extra hulp van het samenwerkingsverband in te zetten om uw kind goed te begeleiden op school. De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over de invulling van deze extra begeleiding op school. Meestal in de vorm van arrangementen.

Lees meer »
OnderwijsarrangementSamenwerkingsverbandInclusief onderwijs

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft maakt de school afspraken met de ouders en het kind. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectief. Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel.

Lees meer »
OntwikkelingsperspectiefHandelingsplanOndersteuningOverleg met ouders

Niet eens met ondersteuning of overplaatsing

Wanneer u het niet eens bent met de school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van uw kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

 

Lees meer »
SamenwerkingsverbandSpeciaal onderwijsOndersteuningGeschillencommissie

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doen zij om te zorgen dat er voor alle kinderen een passende plek op een school is?

Lees meer »
ArrangementToelaatbaarheidsverklaringOndersteuning

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt.

Lees meer »
AanmeldenOverplaatsenSchoolondersteuningsprofielSamenwerkingsverband

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Lees meer »
Ondersteuning op schoolSchoolplan voor ondersteuning

Naar speciaal (basis)onderwijs

Aanmelding en toelating speciaal (basis)onderwijs

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met de verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school.

Lees meer »
ToelaatbaarheidsverklaringToelatingsprocedureDeskundigenoordeelCluster 3Cluster 4

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden en voor kinderen die veel moeite hebben met leren. Op het speciaal basisonderwijs krijgt uw kind de standaard lesstof en is er meer tijd en aandacht voor uw kind.

Lees meer »
SboSbaoSpeciale basisschoolLeerachterstand

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters.

Lees meer »
ZMLKEMGBasisschoolKerndoelen

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het gaat meestal om leerlingen met een beperking, ziekte of stoornis. Het voortgezet speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier specialistische clusters en leidt op tot een vervolgopleiding, een baan of dagbesteding.

Lees meer »
VsoDiplomaKerndoelen

Cluster 1 en 2 scholen

Voor cluster 1 en 2 onderwijs gelden aparte regels. Cluster 1 scholen zijn gericht op leerlingen met een visuele beperking. Op cluster 2 scholen kunnen slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis terecht. Onderwijs is aangepast en wordt gegeven in kleine groepen. Cluster 1 en 2 onderwijs is er in basis- en voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Auditieve beperkingVisuele beperkingSpraak/taalproblemenTOS

Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs

Leerwegondersteuning

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om hun diploma te kunnen halen. Die leerlingen kunnen vaak aanspraak maken op leerwegondersteuning. Zij krijgen dan extra begeleiding. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen of huiswerkbegeleiding.

Lees meer »
LWOOLeerwegondersteunend onderwijsAanwijzingToelating

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter leren van praktijkervaring en die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. De leerlingen op het praktijkonderwijs worden opgeleid voor de arbeidsmarkt. Aan het eind van de schooltijd krijgt de leerling een getuigschrift.

Lees meer »
PraktijkschoolProGetuigschriftVakken

Toelating praktijkonderwijs

Voor praktijkonderwijs geldt een speciale toelatingsprocedure. Het samenwerkingsverband beslist of uw kind recht heeft op toelating. Dit doen zij op basis van onderzoek en aan de hand van een aantal criteria. De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. 

Lees meer »

Onderzoek en diagnose

De school doet onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht, mentor, de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken. De school bezit voldoende expertise om uw kind te begeleiden wanneer het wat moeilijker gaat.

Lees meer »
SchoolondersteuningsplanZorgbudget

Zelf onderzoek laten doen

Ouders kunnen ook buiten de school om onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer u denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet een meewerken, dan kunt u overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kunt u terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Lees meer »
Zorgbudget

Beperking

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren. Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijk een passende plek op school te vinden.

Lees meer »
Handicap

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Lees meer »
Ziezon

ADHD

Kinderen met ADHD zijn niet alleen druk. Kinderen met ADHD hebben moeite met aandacht, concentratie en planning en zijn hyperactief en impulsief.

Lees meer »

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een probleem met het leren rekenen. Het rekenen gaat veel moeizamer dan op grond van zijn/haar totale intelligentie verwacht mag worden.

Lees meer »

Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafd kind leert op een andere manier dan de meeste van zijn of haar leeftijdsgenoten. Hierdoor kan het kind op school tegen problemen aanlopen. Om ook voor dit kind een doorlopend en positief leerproces te realiseren, zijn onderwijsaanpassingen nodig.

Lees meer »
IntelligentieIQOnderpresteren

Als onderwijs niet lukt

Onderwijsconsulenten

Ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen voor advies en begeleiding terecht bij de onderwijsconsulenten.

Lees meer »
Advies en begeleiding

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan er dan voor kiezen om een kind tijdelijk op een andere school te plaatsen. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de huidige school. Dat wordt ook wel een time-out genoemd. Maar waarvoor is dat?

Lees meer »
Gedragsproblemen

Hulp voor ouders

Passend onderwijs: Waar kan je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Allereerst kunnen ouders met vragen terecht bij Ouders & Onderwijs. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg. 

Lees meer »

Onafhankelijke clientondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen gebruik maken van een onafhankelijke clientondersteuner.

Lees meer »

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Lees meer »

Zorg op school

Gezondheidszorg op school

Kinderen met een ziekte of aandoening waarvoor ze medische zorg nodig hebben, horen gewoon naar school te gaan. Het regelen van de benodigde zorg onder schooltijd gaat niet altijd makkelijk. Regels voor medisch handelen en de bekostiging van de zorg kunnen voor problemen zorgen. 

Lees meer »

Medicatie in de klas

Het komt regelmatig voor dat kinderen onder schooltijd medicatie moeten nemen. Voor school, leerkracht, ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk hoe hiermee om te gaan. Mag u de leerkracht vragen een leerling te attenderen op zijn medicatie? Of om een injectie toe te dienen? Mag een leerkracht dat eigenlijk wel? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

Lees meer »
Aansprakelijkheid

Diabeteszorg op school

Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan en het enkele feit dat een kind diabetes heeft is geen grond voor weigering  Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat onderwijspersoneel diabeteszorg mag uitvoeren op school.

Lees meer »