Extra ondersteuning voor uw kind

Sommige leerlingen hebben door een beperking, leerprobleem, gedragsprobleem of ziekte extra ondersteuning nodig. Wat mag u van school verwachten wanneer uw kind problemen heeft op school of niet goed mee kan komen? Wat houdt passend onderwijs in?

Ondersteuning op een reguliere school

Wat gebeurt er als het niet goed gaat met je kind op school

Als uw kind op school problemen ondervindt of het gaat niet goed met uw kind dan werkt school samen met u aan verbetering. Hieronder staat in stappen uitgewerkt wat u kunt verwachten. Mocht u vragen hebben tijdens dit proces en de school kan u hierbij niet helpen dan kunt u altijd bij Ouders & Onderwijs terecht.

Lees meer »

Zorgplicht

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Het maakt niet uit of de leerling nieuw is op school of al op school zit. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling.

Lees meer »
SamenwerkingsverbandToelatingVerwijderingMedezeggenschapsraad

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen moeten naast het ontwikkelingsperspectief ten minste eens per 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vaststellen. Hierin staat welke ondersteuning/begeleiding de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben en welke ambities de school heeft voor de toekomst.

Lees meer »
Schoolgids

Basisondersteuning

Wat kun je als ouder minimaal verwachten aan ondersteuning voor je kind op school? Dat wordt de basisondersteuning genoemd. Daarover zijn afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband. 

 

Lees meer »
Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk? Wat doen zij om te zorgen dat er voor uw kind een passende plek op een school is?

Lees meer »
ZorgplichtBasisonderwijsVoortgezet onderwijs

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling met een extra ondersteuningsbehoefte stelt de school een ontwikkelingsperspectief op, voorheen het handelingsplan. Dit document beschrijft de (onderwijs) doelen, het leerstofaanbod en de manier van begeleiding.

Lees meer »
Overleg met oudersDocument

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is voor vmbo-leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het behalen van een vmbo-diploma te halen. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit bijlessen, huiswerkbegeleiding of training. Leerwegondersteunend onderwijs wordt afgesloten met een diploma voortgezet onderwijs.

Lees meer »
Vmbo

Diabeteszorg op de basisschool

Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan en het enkele feit dat een kind diabetes heeft is geen grond voor weigering  Het ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat onderwijspersoneel diabeteszorg mag uitvoeren op school.

Lees meer »

Medicatie in de klas

Het komt regelmatig voor dat kinderen hun medicatie onder schooltijd moeten nemen. Voor school, leerkracht, ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk hoe hiermee om te gaan. Mag u de leerkracht vragen elk uur een leerling te attenderen op zijn medicatie? Of om een injectie toe te dienen? Mag een leerkracht dat eigenlijk wel? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

Lees meer »
Aansprakelijkheid

Naar speciaal (basis)onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs (sbo of sbao) is een speciale basisschool waar kinderen basisonderwijs krijgen aangeboden, met meer mogelijkheden voor specifieke ondersteuning en begeleiding.

Lees meer »
SboZorgplicht

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is (basis en voortgezet) onderwijs voor kinderen met een handicap, ziekte of stoornis, die niet passen binnen het regulier onderwijs. Door kleine groepen, gericht onderwijs en veel extra opgeleid personeel kan beter ingespeeld worden op de specifieke problematiek van het kind.

Lees meer »
BasisonderwijsVoortgezet onderwijsClustersToelaatbaarheidsverklaringSamenwerkingsverband

Praktijkonderwijs (pro)

Leert uw kind beter door praktijkervaring dan door theorie? Dan is het praktijkonderwijs wellicht een passende plek voor uw kind. Praktijkonderwijs is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen.

 

Lees meer »

Onderzoek en diagnose

De school doet onderzoek

Als u zich zorgen maakt over uw kind op school, dan kunt u dat het beste met de leerkracht of de intern begeleider of zorgcoördinator bespreken. De school bezit voldoende expertise om uw kind te begeleiden wanneer het wat moeilijker gaat, door bijvoorbeeld extra aandacht te geven.

Lees meer »
SchoolondersteuningsplanZorgbudget

Zelf onderzoek laten doen

Ouders kunnen ook buiten de school om, onderzoek laten doen naar leerproblemen. Wanneer u denkt dat onderzoek meer duidelijkheid biedt over de leerproblemen van uw kind, maar de school wil hier niet een meewerken, dan kunt u overwegen zelf onderzoek te laten doen. Hiervoor kunt u terecht bij een psycholoog of pedagoog.

Lees meer »
Zorgbudget

Leer en gedragsproblemen

Een kind met een leerprobleem kan moeilijk mee komen op school, een kind met een gedragsprobleem vertoont ongewenst gedrag dat vooral voor de omgeving storend is. Lees meer wat een leer- of gedragsprobleem kan zijn. 

Lees meer »
GedragsstoornisAdhdAutisme spectrum stoornis

Hoogbegaafdheid

Ook hoogbegaafde kinderen hebben extra aandacht nodig. Soms hebben leerlingen extra uitdaging nodig, maar deze leerlingen lopen ook het risico op onderpresteren. Het is dus belangrijk om goed in de gaten te houden welke ondersteuning bij een leerling past.

Lees meer »
IntelligentieIQHoog intelligentOnderpresteren

Hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen zijn kinderen met een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor prikkels van buitenaf een diepere indruk maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om deze te verwerken. Hoogsensitiviteit is geen ziekte of leerstoornis, maar een karaktereigenschap.

Lees meer »
HoogsensitiefHooggevoelig

Beperking

Een beperking, of handicap, wordt ook wel omschreven als een aangeboren of door ongeval of ziekte opgelopen beperking van het functioneren. Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijk een passende plek op school te vinden.

Lees meer »
Handicap

Ziekte

Kinderen die ziek zijn kunnen in de meeste gevallen gewoon onderwijs blijven volgen. De school is ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs aan een ziek kind zoveel mogelijk doorgaat.

Lees meer »
Ziezon

Als onderwijs niet lukt

Onderwijsconsulenten

Ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen dan voor advies en begeleiding terecht bij de onderwijsconsulenten.

Lees meer »
Advies en begeleiding

Leerplichtige leerlingen niet naar school

In Nederland zijn er kinderen met vaak uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen. Soms omdat er geen plek is, soms omdat het kind op school niet goed functioneert. Maar wanneer spreken we nu over thuiszitters?

Lees meer »

Hulp aan thuiszitters

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met leerlingen die thuis zitten. Ook ouders kunnen die instanties terecht voor hulp. 

Lees meer »

Reboundvoorziening of time-out

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan er dan voor kiezen om een kind tijdelijk op een andere school te plaatsen. De leerling blijft dan wel ingeschreven op de huidige school. Dat wordt ook wel een time-out genoemd. Maar waarvoor is dat?

Lees meer »
Gedragsproblemen

Hulp voor ouders

Passend onderwijs: Waar kan je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school, in verband met bijzondere onderwijsbehoeftes (passend onderwijs) kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Het is een goede manier voor ouders om met hun vragen bij Ouders & Onderwijs te beginnen. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg. 

Lees meer »

Onafhankelijke clientondersteuning

Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij kunnen gebruik maken van een onafhankelijke clientondersteuner.

Lees meer »

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind hier ook gebruik van maken, omdat de school ver weg is.  Wie komt ervoor in aanmerking? Hoe kun je het aanvragen? Wat zijn de kosten?

Lees meer »