Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Passend onderwijs: Waar kan je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Allereerst kunnen ouders met vragen terecht bij Ouders & Onderwijs. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg. ​

De eigen school van uw kind is het eerste aanspreekpunt. Mocht u er met de school niet uitkomen, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband waaronder de school van uw kind valt. 

Daarnaast zijn er verschillende organisatie of loketten waar u terecht kunt als het onderwijs voor uw kind niet vanzelfsprekend is. 

Zelf doen

Wanneer u belt of zichzelf meldt bij Ouders & Onderwijs zal vaak gevraagd worden of u er met de school zelf uit kunt komen. Daar waar deze weg nog niet bewandeld is, is dat nog altijd het beste advies. In alle situaties geldt dat u als ouder eerst een aantal stappen moet hebben gezet. Uiteraard kunnen we u ook adviseren in deze stappen. 

Verwijzen en contact houden

De mensen aan de telefoon zullen proberen u  zo goed mogelijk te helpen. Omdat niet altijd met één advies de situatie is op te lossen kunnen ze vragen om u terug te bellen. Zo houden we contact en kunnen ook in vervolgstappen adviseren. 

Om u goed te kunnen adviseren zijn een paar kernvragen van belang: 

  1. Welke stappen heeft u al ondernomen (bijvoorbeeld overleg met leerkracht, met school, met samenwerkingsverband)?
  2. Is er sprake van onmin of conflict tussen ouders – school – samenwerkingsverband?
  3. Bent u het oneens met de adviezen en kunt u daar niet meer zelf uitkomen?
  4. Is er sprake van (dreigend) thuiszitten?

Onderwijsconsulenten

De onderwijsconsulent komt in beeld wanneer u er met school en het samenwerkingsverband niet uitkomt.  De Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek. De onderwijsconsulent komt doorgaans op huisbezoek om met u de situatie te bespreken. Samen maken ze een stappenplan waarin ook de school wordt betrokken. De onderwijsconsulent is erop gericht de situatie op te lossen en schoolgang weer mogelijk te maken. Zij schakelen daarbij partijen in die dit mogelijk kunnen maken.

De regie ligt zoveel mogelijk bij u als ouder. Indien dit niet lukt, overleggen zij met u over de stappen die zij zullen gaan zetten. 

Zorg en onderwijs

Als er sprake is van zorg en onderwijs en het is in uw situatie onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het benodigde budget dan is het Juiste Loket een goede vraagbaak. Zij weten wie waarvoor verantwoordelijk is en kunnen u hierin adviseren. U kunt een aanvraagformulier invullen voor een advies. 

Onderwijszorgconsulent

Als het Juiste Loket niet helder krijgt wat er moet gebeuren in uw situatie dan kan inschakeling van een onderwijs-zorg-onsulent helpen. Dat is een onderwijsconsulent die deskundig is in onderwijszaken waar ook zorg een rol speelt. Zij kunnen optreden als de zorg op school onduidelijk blijft. Zij zijn ook direct te benaderen via de onderwijsconsulenten.

LANSbrekers

LANSbrekers is een initiatief van verschillende partijen en beoogt overal in het land professionals in positie te krijgen die nog voortvarender te werk kunnen gaan. Dit speciaal in situaties waarin thuiszitten speelt of dreigt. LANS staat voor Leerlingen Allemaal Naar School. 
De LANSbrekers zijn gericht op oplossen, op doen, op actie om de situatie weer de goede kant op te helpen. Zij zijn niet apart in te schakelen. Het is goed om te checken of uw professional ook tot de LANSbrekersgroep hoort. LANSbrekers is dus geen aparte organisatie, maar een verzameling professionals en ouders die samen passend onderwijs echt mogelijk willen maken. 

Recht

Soms vragen ouders vooral om de rechten en plichten van henzelf of de school. In dat geval kan RegelRecht u helpen. Ook bij het Juridisch Loket kunnen ouders vragen stellen over juridische zaken. Dit is een landelijk werkend loket waar juristen op allerhande juridische vragen antwoord geven. Hun dienstverlening is kosteloos.

De Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie lost zelf geen situaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid. Ouders kunnen het contactformulier invullen en daarin hun situatie uitleggen. Het contactformulier gaat naar het toezichthoudend team en dient als signaal.

Kinderrechtenverdrag

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag: een afspraak die 196 landen met elkaar hebben gemaakt over de rechten van kinderen. Het recht op goed onderwijs betekent dat een kind naar school moet kunnen gaan, en dat een kind goed les moet krijgen, op een manier die bij het kind past. Bij de kinderombudsman kunt u terecht met vragen of klachten wanneer de overheid of een school zich niet houdt aan het kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.

Contact met de verschillende loketten

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?