Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Passend onderwijs: Waar kan je terecht?

Bij vragen over de ondersteuning van kinderen op school, in verband met bijzondere onderwijsbehoeftes (passend onderwijs) kunnen ouders op verschillende plekken terecht. Het is een goede manier voor ouders om met hun vragen bij Ouders & Onderwijs te beginnen. Ook als u ergens in het overleg vastloopt kunt u ons altijd bellen voor overleg. ​

In eerste instantie is de eigen school van uw kind het eerste aanspreekpunt. Mocht u er met de school niet uitkomen, kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband waaronder de school van uw kind valt. 

Daarnaast zijn er verschillende organisatie of loketten waar u terecht kunt als het onderwijs voor uw kind niet vanzelfsprekend is. U kunt terecht bij de onderwijsconsulenten, of bij andere instanties zoals RegelRecht, Het Juiste Loket of het Juridische Loket. Vooral daar waar het om situatie gaat waar onderwijs en zorg speelt zijn er verschillende informatiebronnen.

Zelf doen

Wanneer u belt of zichzelf meldt bij Ouders & Onderwijs zal vaak gevraagd worden of u er met de school zelf uit kunt komen. Daar waar deze weg nog niet bewandeld is, is dat nog altijd het beste advies. In alle situaties geldt dat u als ouder eerst een aantal stappen moet hebben gezet. Uiteraard kunnen we u ook adviseren in deze stappen. 

Verwijzen en contact houden

De mensen aan de telefoon zullen proberen u  zo goed mogelijk te helpen. Omdat niet altijd met één advies de situatie is op te lossen zullen ze vragen om u terug te bellen. Zo houden we contact en kunnen ook in vervolgstappen adviseren. 

Om u goed te kunnen adviseren zijn een paar kernvragen van belang: 

  1. Welke stappen heeft u al ondernomen (bijvoorbeeld overleg met leerkracht, met school, met samenwerkingsverband)?
  2. Is er sprake van onmin of conflict tussen ouders – school – samenwerkingsverband?
  3. Bent u het oneens met de adviezen en kunt u daar niet meer zelf uitkomen?
  4. Is er sprake van (dreigend) thuiszitten?

Onderwijsconsulenten

De onderwijsconsulent kunt u zelf inschakelen. Soms, als dat praktisch is, kunnen we in overleg met ouders een situatie voor bespreken. De onderwijsconsulent komt doorgaans op huisbezoek om met u de situatie te bespreken. Samen maken ze een stappenplan waarin ook de school wordt betrokken. De onderwijsconsulent is erop gericht de situatie op te lossen en schoolgang weer mogelijk te maken. Zij schakelen daarbij partijen in die dit mogelijk kunnen maken.

De regie ligt zoveel mogelijk bij u als ouder. Indien dit niet lukt, overleggen zij met u over de stappen die zij zullen gaan zetten. 

Zorg en onderwijs

Als er sprake is van zorg en onderwijs en het is in uw situatie onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het benodigde budget dan is het Juiste Loket een goede vraagbaak. Zij weten wie waarvoor verantwoordelijk is en kunnen u hierin adviseren. U kunt een aanvraagformulier invullen voor een advies. 

Onderwijszorgconsulent

Als het Juiste Loket niet helder krijgt wat er moet gebeuren in uw situatie dan kan inschakeling van een onderwijs-zorg-onsulent helpen. Dat is een onderwijsconsulent die deskundig is in onderwijszaken waar ook zorg een rol speelt. Zij kunnen optreden als de zorg op school onduidelijk blijft. Zij zijn ook direct te benaderen via de onderwijsconsulenten.

LANSbrekers

LANSbrekers is een initiatief van verschillende partijen en beoogt overal in het land professionals in positie te krijgen die nog voortvarender te werk kunnen gaan. Dit speciaal in situaties waarin thuiszitten speelt of dreigt. LANS staat voor Leerlingen Allemaal Naar School. 
De LANSbrekers zijn gericht op oplossen, op doen, op actie om de situatie weer de goede kant op te helpen. Zij zijn niet apart in te schakelen. Het is goed om te checken of uw professional ook tot de LANSbrekersgroep hoort. LANSbrekers is dus geen aparte organisatie, maar een verzameling professionals en ouders die samen passend onderwijs echt mogelijk willen maken. 

Recht

Soms vragen ouders vooral om de rechten en plichten van henzelf of de school. In dat geval kan RegelRecht u helpen. De onderwijsconsulenten en de telefoondienst van Ouders & Onderwijs kunnen u dan daarnaar verwijzen. 

Ook bij het Juridisch Loket kunnen ouders vragen stellen over juridische zaken. Dit is een landelijk werkend loket waar juristen op allerhande juridische vragen antwoord geven. Hun dienstverlening is kosteloos

Regelrecht en Het Juiste Loket

Regelrecht en Het Juiste Loket zijn twee mogelijkheden om antwoorden op vragen te krijgen. Dit zijn projecten waarbij ook Iederin betrokken is (naast patientorganisaties en per saldo). Het Nationale Zorgnummer is de toegang voor deze loketten. 

Contact met de verschillende loketten

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?