Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Medicatie in de klas

Aansprakelijkheid

Het komt regelmatig voor dat kinderen hun medicatie onder schooltijd moeten nemen. Voor school, leerkracht, ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk hoe hiermee om te gaan. Mag u de leerkracht vragen elk uur een leerling te attenderen op zijn medicatie? Of om een injectie toe te dienen? Mag een leerkracht dat eigenlijk wel? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

Uw kind wordt ziek op school

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens schooluren bijvoorbeeld hoofdpijn krijgt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. De meeste scholen maken hierover afspraken met ouders, die vastgelegd zijn in een protocol. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de school contact met u opneemt, wat er gebeurt als u niet (snel genoeg) bereikbaar bent en wat de leerkracht zelf mag toedienen.

Uw kind neemt medicatie tijdens schooluren 

Zoals astmapufjes, antibiotica, zetpillen of Ritalin. U kunt aan de school vragen of de leerkracht deze middelen wil verstrekken, maar zowel de school als de individuele leerkracht is hiertoe niet verplicht. Als school en leerkracht toestemmen is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. In een medicijninstructie kunt u bijvoorbeeld vastleggen welke medicatie wordt gegeven, hoe vaak, hoe laat en op welke wijze. Het is ook aan te raden om afspraken vast te leggen over de controle op de vervaldatum, de periode van verstrekking, voorraad van medicijnen aanvullen en de wijze van bewaren en opbergen. Meestal is hiervoor een protocol op de school aanwezig. Op die manier ontstaat er geen onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van school en ouders.

Medische handelingen volgens de Wet BIG

Zoals sondevoeding en het toedienen van een injectie. Wie wanneer bevoegd is voor medische handelingen is vastgelegd in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Een leerkracht is niet bevoegd deze handelingen uit te voeren, tenzij deze door een zelfstandig bevoegde arts handelingsbekwaam wordt geacht. De arts geeft de leerkracht in dit geval een instructie en een schriftelijke ondertekende verklaring. Houd er rekening mee dat de leerkracht mag weigeren om medische handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Ook als de school afspraken met ouders heeft gemaakt. Overigens geldt de Wet BIG niet in een noodsituatie, dan wordt iedere burger geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Ook voor diabetes is hierop een uitzondering gemaakt. Lees daar meer over in deze factsheet.

Aansprakelijkheid

Voor alle bovenstaande situaties geldt: de school is aansprakelijk en verantwoordelijk als er een fout gemaakt wordt. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het toedienen van medicatie. In het geval dat een leerkracht een verkeerde dosis of verkeerd medicijn toedient, kan ook hij wegens nalatigheid persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Tips

  • Vraag het protocol medicatieverstrekking en medisch handelen op. Indien dit er niet is: vraag de medezeggenschapsraad of zij hierover met de school in gesprek willen gaan.
  • Bespreek de persoonlijke situatie van uw kind met de leerkracht en de intern begeleider en maak duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken.
  • Wanneer een school niet instemt met het uitvoeren van medische handelingen, bekijk dan of er ruimte beschikbaar is waarin derden dit (met toestemming) kunnen doen, zoals een verpleegkundige, doktersassistent of u als ouder zelf.
  • Bespreek hoe met het protocol omgegaan wordt in geval van duobanen en invallers.
  • Op de website passendonderwijs.nl zijn handreikingen over dit onderwerp gepubliceerd voor basis en voortgezet onderwijs.
  • Maak als medezeggenschapsraad gebruik van de expertise van de partnerscholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het beoordelen van het protocol.
  • Lees meer over ziekte en medicatie in het basisonderwijs in hoofdstukken 3, 8, 16 en 17 in de brochure van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Hier vindt u ook een model-protocol.
  • Ook de PO-Raad, de VO-raad en veel lokale GGD’en hebben model-protocollen beschikbaar.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?