Lessen, rapport en examen

Wat kunnen ouders verwachten van de school? Welke vakken worden er precies gegeven? Hoe worden leerlingen getoetst, en welke criteria worden daarbij door de school gehanteerd?

Lessen en vakken

Verplichte vakken

Op de basisschool krijgt uw kind vakken die wettelijke verplicht zijn, deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Alle kinderen in Nederland krijgen deze verplichte vakken op school. 

Lees meer »
BasisonderwijsVoortgezet onderwijs

Niet verplichte vakken

De basisschool mag het vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken zoals Frans, Duits, godsdienst. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad meepraten over deze vakken met de school.

Lees meer »
KerndoelenBasisonderwijsVoortgezet onderwijs

Profielkeuze vmbo

In het tweede jaar van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg kiezen leerlingen een profiel. Er zijn tien verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. De keuze voor een profiel heeft gevolgen voor de vervolgopleiding. Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Lees meer »
Profielvakken kiezenvmbombo

Profielkeuze havo en vwo

In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. Een vervolgopleiding vraagt soms een bepaald vak of profiel. Belangrijk om daar bij de keuze van een profiel rekening mee te houden.

Lees meer »
ProfielToekomstVakken kiezen

Digitale kennis en vaardigheden

De wereld wordt steeds digitaler. Daarmee is het steeds belangrijker dat kinderen op een goede manier met deze digitale wereld omgaan. Ook scholen hebben hiermee te maken. Toetsen worden digitaal afgenomen, steeds vaker is een laptop of tablet nodig en er ontstaat discussie over het gebruik van telefoons in het klaslokaal. Welke rol heeft de school eigenlijk bij het mediawijs maken van leerlingen?

Lees meer »
MediawijsheidDigitale geletterdheidInternet

Maatwerk in het voortgezet onderwijs

Voor sommige leerlingen is een aangepast programma nodig. Het onderwijs sluit zo beter aan bij de vaardigheden en kennis van een leerling. Maatwerk kan verschillende vormen hebben. Meestal wordt het maatwerk vastgelegd in een plusdocument of is een vermelding op het diploma mogelijk.

Lees meer »
MaatwerkdiplomaVakken op ander niveauPlusdocument

Bewegingsonderwijs

Scholen moeten bewegingsonderwijs geven. In de wet staat niet vast hoeveel uren kinderen op school bewegingsonderwijs dienen te krijgen. Dit mogen scholen zelf bepalen. Het verschilt daarom ook van school tot school hoeveel gymles leerlingen krijgen. 

Lees meer »
Verplicht vak

Schoolzwemmen

Momenteel is er vanuit de overheid geen wetgeving over zwemles als verplicht onderdeel van het bewegingsonderwijs. Niet alle basisscholen bieden schoolzwemmen aan. Gemeente en school beslissen hier gezamenlijk over. Is het schoolzwemmen verplicht, dan is de school verantwoordelijk voor de kosten. De school mag u wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

Lees meer »
Ouderbijdrage

Toetsen en resultaten

Leerlingvolgsysteem

Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van leerlingen is belangrijk. Om de voortgang van elk kind systematisch bij te houden bestaan er leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld die van Cito. Op de basisschool zijn deze verplicht.

Lees meer »
BasisonderwijsLeerlingvolgsysteemtoetsenLVS

Welke toetsen gebruikt school?

Methodetoets, voortgangstoets, cito-toets, eindtoets, examentoets, intelligentietest en diagnostische test: wat is nou precies het verschil? Wat zegt de uitslag over uw kind? En wat kunt u daar als ouder eigenlijk mee? Dat zetten we graag voor u uiteen.

Lees meer »
TestenCito-toetsVoortgangCapaciteitenMethode

Cito-toetsen

De meest gebruikte toetsen op de basisschool zijn van het Cito. Met deze toetsen kijkt de school hoe uw kind presteert tijdens de basisschoolperiode. Hier leest u wat u moet weten over de cito-toetsen.

Lees meer »
EntreetoetsLVSLeerlingvolgsysteemLeerlingprofielOntwikkeling

Rapport

Een schoolrapport is een periodiek overzicht van de prestaties van een leerling op school. Meestal wordt de prestatie voor een bepaald vak uitgedrukt in een (rapport)cijfer, soms ook met een beoordeling in woorden.

Lees meer »
Cijfers

Onderwijskundig rapport

De directeur maakt wanneer een kind van school wisselt een onderwijskundig rapport (OKR) over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Het doel van dit rapport is dat de opvolgende school informatie krijgt zodat deze voor een doorlopende leerlijn kan zorgen. Het onderwijskundig rapport is dus niet hetzelfde als het schoolrapport.

Lees meer »
Wisselen school

Leerachterstand basisonderwijs

Wanneer uw kind achterblijft bij klasgenoten is het van belang dat tijdig in kaart wordt gebracht wat de leerachterstand is en welke voorzieningen daarvoor worden getroffen. Een leerachterstand kan namelijk een nadelige invloed hebben op de schoolloopbaan.

Lees meer »
LeerachterstandDidactische leeftijdDidactische leeftijdsequivalent

Overgaan en zittenblijven

Naar een ander schooltype overstappen

Leerlingen op de middelbare school kunnen op basis van hun cijfers en werkhouding soms overstappen naar een ander onderwijstype. Dit heet opstromen of afstromen. Het beleid van de school is hierbij leidend.

Lees meer »
OpstromenAfstromenSchoolbeleidVerkeerd niveau

Overgaan en zittenblijven

De school heeft de leiding over onderwijskundige zaken en beslist daarom of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Het beleid van de school is daarbij leidend. Ouders horen van de school of en waarom hun kind overgaat of blijft zitten.

Lees meer »
DoublerenVoorwaardelijk overgaanOvergangsnormen

Lente- en zomerscholen voortgezet onderwijs

Leerlingen die blijven zitten kunnen nu door de lente- of zomerschool hun cijfers ophalen toch over te gaan naar het volgende leerjaar. Niet elke school biedt een lente- of zomerschool aan. De school bepaalt of en hoe de lente- of zomerschool er in de praktijk uitziet.

Lees meer »
OvergaanZittenblijvenLenteschool

Examens

De examenperiode: tips voor ouders

Voor veel leerlingen, en ook voor ouders, is de examenperiode een spannende tijd. Alles staat in het teken van het halen van het examen. Hier vindt u tips om uw kind optimaal te helpen en ondersteunen. En wat u kunt doen als het examen niet gaat zoals verwacht.

Lees meer »
VoorbereidingExamenperiodeThuis helpen

Geslaagd

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het eindexamen. Een leerling moet aan verschillende eisen doen om voor het examen te slagen. Het diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding.

Lees meer »
EindexamenCijferlijstEisen

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De regels omtrent slagen, zakken en herkansen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld in het Eindexamenbesluit VO.

Lees meer »
EindexamenCijferlijstVervolg

Gezakt en nu?

Helaas zakken er ieder jaar leerlingen voor hun examen. Een grote teleurstelling voor de leerling die dit overkomt. We zetten een aantal mogelijkheden voor gezakte leerlingen op een rij. 

Lees meer »
SeptemberrouteExamenjaarVavo

Schoolexamens

In de bovenbouw van de middelbare school maken leerlingen toetsen op school die meetellen voor het examen. Scholen bepalen grotendeels zelf hoe het schoolexamen eruitziet.

Lees meer »
EindexamenPTAProgramma Toetsing en Afsluiting

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer »
PTAEindexamenSchoolexamenExamenregels

Centraal examen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Het schoolexamen is dan al afgesloten met een ondertekende cijferlijst. Het diploma geeft toegang tot vervolgonderwijs. Leerlingen die praktijkonderwijs afronden krijgen een schooldiploma praktijkonderwijs. 

Lees meer »
EindexamenDigitaal examenSchriftelijk examenCSE

Hulpmiddelen bij centrale examens en rekentoets

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen. Afhankelijk van de beperking of handicap is er recht op verschillende aanpassingen en hulpmiddelen.

Lees meer »
ExamenBeperkingHulpmiddelenRekentoets

Regels uitsluiting examens

Soms komt het voor dat een leerling wordt uitgesloten van het examen. Dat kan en mag alleen in bepaalde situaties. Scholen moeten aan een aantal regels voldoen.

Lees meer »
CijferlijstWerkhoudingVoorwaardelijke toelating

Rekentoets

Rekentoets

Het is voor alle leerlingen in het vmbo, havo en vwo verplicht om mee te doen aan de rekentoets. ​Leerlingen krijgen vier kansen om de toets te maken, verspreid over de twee laatste schooljaren. Er zijn verschillende versies van de toets beschikbaar. Het resultaat wordt vermeld op de examenlijst, maar telt niet mee voor het diploma.

Lees meer »
RekenvaardigheidVmboHavoVwoExamen

Aangepaste rekentoets

Leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen een aangepaste rekentoets maken, de ER-toets. De keuze voor deze toets kan gevolgen hebben voor de vervolgopleiding. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van andere hulpmiddelen bij het maken van de rekentoets.

Lees meer »
ER-toetsErnstige rekenproblemenHulpmiddelenAanpassingen