Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Gezakt en nu?

SeptemberrouteExamenjaarVavo

Helaas zakken ieder jaar leerlingen voor hun examen. Een grote teleurstelling voor de leerling die dit overkomt. Er zijn voor hen verschillende mogelijkheden. 

Gemaakt werk inzien

Het is heel belangrijk dat de gezakte kandidaat de gemaakte examens nakijkt. In eerste instantie om van de gemaakte fouten te leren. Het komt echter ook voor dat er een nakijkfout is gemaakt (zoals bij deze kandidaat die alsnog haar diploma haalde). Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien. De school moet het werk een half jaar bewaren, zo staat in het Eindexamenbesluit VO

Derde corrector

In het Examenbesluit VO is in art. 42 geregeld dat wanneer de eerste en tweede corrector het niet met elkaar eens worden over de beoordeling een derde corrector kan worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie kan een derde corrector aanwijzen die vervolgens het gehele werk opnieuw beoordeelt. Deze beoordeling is definitief, ongeacht of het uiteindelijke cijfer hoger of lager uitpakt. Leerlingen of ouders kunnen dus niet zelf een derde corrector aanvragen die het examenwerk opnieuw beoordeelt.

Septemberroute of -regeling

De septemberroute van het volwassenonderwijs (de vavo) kan een oplossing bieden voor die leerlingen die zijn gezakt voor een vmbo-tl, havo of vwo-diploma en die door het ophogen van hun combinatiecijfer alsnog kunnen slagen. Het profielwerkstuk en maatschappijleer zijn verplichte onderdelen van het combinatiecijfer. Welke onderdelen verder meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het combinatiecijfer kan dus worden opgehoogd door bijvoorbeeld het profielwerkstuk over te doen. De leerling krijgt dus geen extra kans om een onderdeel van het centraal examen over te doen. Met deze route via de vavo kan een leerling toch op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn tot een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen. Bij de vavo's zelf kunt u navragen wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan zijn verbonden.

Jaar overdoen

Leerplichtige leerlingen die ook na de herkansing gezakt zijn, zullen het gehele examenjaar opnieuw moeten doen. Dus ook de vakken die positief zijn afgerond. Wanneer de school het beleid heeft dat een leerling niet mag blijven zitten, moet naar een andere school gezocht worden.

Vavo en Rutte-regeling

Leerlingen die 16 jaar zijn of ouder en die gezakt zijn, kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (vavo) halen (voor vmbo-t, havo of vwo). Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De cijfers voor de vakken die ze gehaald hebben, blijven staan. 
Alleen leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf inschrijven op het vavo. Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16-jarigen en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo; de leerling blijft dan feitelijk op de middelbare school ingeschreven. Dit heet de ‘Rutte-regeling’. Zij blijven ingeschreven staan op een middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling. De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde.

Staatsexamen

Ook leerlingen die niet (meer) op een school staan ingeschreven kunnen een diploma halen via de staatsexamens. Per jaar kunnen zij in 1 of meerdere vakken examen doen. Zo kunnen zij langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van hun diploma. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Naar het MBO

Jongeren die gezakt zijn voor hun vmbo diploma kunnen vanaf hun 16e jaar naar het MBO niveau 1. Op het MBO zijn vaak speciale trajecten, die zorgen dat je binnen een half tot een heel jaar klaar bent voor een opleiding op niveau 2. Let wel: MBO niveau 2 sluit aan op vmbo basis beroeps. Als je van het vmbo-kader, -gemengd of -theoretisch komt, kan het niveau van MBO 1 of 2 als te laag ervaren worden.
Jongeren vanaf 16 jaar, met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo, kunnen naar het MBO niveau 4.

Diploma voor lagere onderwijssoort

Als een leerling gezakt is, kan deze niet in hetzelfde leerjaar in aanmerking komen voor een diploma voor een lagere onderwijssoort. Voorafgaand aan het examen kan de leerling wel wisselen van niveau, mits de school daarmee akkoord gaat. De inschrijving bij de school moet dan worden gewijzigd en de cijfers van het protocol toetsing en afsluiting (PTA) moet worden omgezet.
Leerlingen die gezakt zijn voor de havo of het vwo, maar wel voldoen aan de zak-slaagregeling voor de mavo (vmbo-tl) of de havo als ze één vak laten vallen, kunnen onder bepaalde omstandigheden via het septembertraject van het vavo alsnog hun diploma halen voor de lagere onderwijssoort.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?