Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Hulpmiddelen bij centrale examens en rekentoets

ExamenBeperkingHulpmiddelenRekentoets

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen. Afhankelijk van de beperking of handicap is er recht op verschillende aanpassingen en hulpmiddelen.

Welke hulpmiddelen mogen gebruikt worden?

Op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moet de school zorgen voor aanpassingen bij examens. De school beslist voor het school- en centraal examen welke hulpmiddelen mogen worden gebruikt. Voor het centraal examen is apart vastgelegd welke hulpmiddelen wanneer mogen worden gebruikt. Dit staat in de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016.

Aanvragen voorzieningen examen

De voorzieningen die worden aangevraagd voor het examen mogen niet te veel afwijken van de voorzieningen die een leerling tijdens de schoolperiode heeft gekregen. In de meeste gevallen is in ieder geval 30 minuten extra examentijd mogelijk. De school is verantwoordelijk voor het aanvragen van de voorzieningen. Deze bespreekt de school op tijd met het College voor Toetsen en Examens over wat mogelijk is en meldt de toegestane voorziening vervolgens bij de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie). Daarbij zijn een deskundigenverklaring en een diagnose nodig. 

Wanneer zijn aanpassingen en hulpmiddelen mogelijk?

Leerlingen kunnen het examen op aangepaste manier afleggen als ze:

  • een andere moedertaal dan het Nederlands hebben;
  • een handicap hebben;
  • dyslectisch zijn;
  • dyscalculie hebben;
  • ziek zijn geweest in het examenjaar.

Andere moedertaal

Wanneer Nederlands niet de moedertaal is én een leerling heeft maximaal 6 jaar onderwijs in Nederland gevolgd, zijn aanpassingen mogelijk. De school kan toestemming geven om:

  • maximaal 30 minuten langer over het centraal examen te doen;
  • een Nederlands woordenboek te gebruiken;
  • een vertaalwoordenboek vanuit je moedertaal naar het Nederlands te gebruiken.

Handicap

Bij een handicap kan de school het examen geheel of gedeeltelijk afstemmen op de handicap. Is er geen duidelijke lichamelijke beperking? Dan is een deskundigheidsverklaring van een psycholoog, orthopedagoog of arts nodig. In elk geval kan er maximaal 30 minuten extra tijd voor het examen komen. Andere eventuele aanpassingen en hulpmiddelen staan in de deskundigenverklaring. Of deze moeten aantoonbaar aansluiten bij het begeleidingsadvies in de verklaring.

Dyslexie

Bij dyslexie kan de school maximaal 30 minuten extra tijd voor het examen toestaan. Ook het kunnen beluisteren van de geschreven teksten is een mogelijkheid. Voor aanpassingen is een dyslexieverklaring nodig.

Dyscalculie

Ook voor leerlingen met een dyscalculieverklaring kan de school maximaal 30 minuten extra tijd voor het examen toestaan. Leerlingen mogen gebruik maken van de ingebouwde computerrekenmachine en van de standaard rekenkaart van het CvTE. Leerlingen met ernstige rekenproblemen mogen bovendien de ER-toets maken in plaats van de reguliere rekentoets. 

Gespreid examen bij langdurig ziek of afwezig

Heeft een leerling door langdurige ziekte of door overmacht niet genoeg onderwijs kunnen volgen? Dan kan de schoolleiding toestaan dat het examen gespreid over 2 jaar wordt afglegd. Wanneer een leerling door tijdelijke ziekte niet kan deelnemen aan het 1e tijdvak van het eindexamen, mag er worden uitgeweken naar het 3e tijdvak. De school beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt. De tijdvakken van de examens worden ieder jaar vastgelegd. 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?