Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Rekentoets

RekenvaardigheidVmboHavoVwoExamen

Het is voor alle leerlingen in het vmbo, havo en vwo verplicht om mee te doen aan de rekentoets. ​Leerlingen krijgen vier kansen om de toets te maken, verspreid over de twee laatste schooljaren. Er zijn verschillende versies van de toets beschikbaar. Het resultaat wordt vermeld op de examenlijst, maar telt niet mee voor het diploma.

Rekenvaardigheid

Het doel van de rekentoets is het rekenonderwijs en de rekenvaardigheden te verbeteren. De school bereidt leerlingen voor op de toets, bij voorkeur met aparte rekenlessen. Er zijn richtlijnen om de rekenvaardigheid van leerlingen te bepalen. Dit zijn de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Voor het vmbo geldt niveau 2F, voor het havo en vwo 3F. Er zijn verschillende voorbeeldtoetsen beschikbaar om te oefenen.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gelden andere regels en heet de rekentoets het rekenexamen.

Wisselen tussen 2F en 3F

De rekentoets mag op een hoger niveau worden afgelegd. Het is dus mogelijk om in plaats van of na de 2F toets de 3F toets te maken. Het eerder behaalde cijfer voor de 2F toets blijft staan als voor de 3F toets geen voldoende wordt behaald. Het is ook mogelijk om na het maken van een 3F toets alsnog een 2F toets te maken. Voor havo en vwo moet altijd minimaal een 3F toets gemaakt worden.

Afname van de toets

Scholen nemen de rekentoets digitaal af. Dit bespaart tijd bij het nakijken. Ook is het makkelijker om de toetsen in te roosteren. Om fraude te voorkomen krijgen leerlingen verschillende versies van de rekentoets. Alle versies hebben hetzelfde niveau.

Wanneer en hoevaak wordt de toets afgenomen?

Er zijn per schooljaar drie periodes waarin de rekentoets afgenomen wordt: januari, maart en eind mei/begin juni. De rekentoets mag 4 keer gemaakt worden, maar één keer kan al voldoende zijn. In het examenjaar worden maximaal 3 toetsen afgenomen. Minimaal één kans wordt dus in het voorlaatste jaar aangeboden. De school beslist wanneer de rekentoets kan worden afgenomen, maar de leerling beslist of deze wel of niet wil deelnemen.

Rekentoets telt niet mee voor het examen

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten de rekentoets maken, maar de uitslag van de rekentoets telt niet mee om te slagen. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. In de toekomst zal de rekentoets wel gaan meetellen. Voor de cum-laude regeling op het vwo telt het cijfer in 2017-2018 nog wel mee.

Inzage toets en resultaten

Na ongeveer een maand krijg elke leerling via de school het behaalde cijfer te horen. Leerling en docent mogen na afloop van de afnameperiode de gemaakte opgaven en gegeven antwoorden inzien. Na 1 juli worden vrijwel alle opgaven van het jaar daarvoor openbaar gemaakt.

Overstappen

Bij een overstap van bijvoorbeeld vmbo naar havo of andersom mag het resultaat worden meegenomen, mits deze voldoet aan het minimale referentieniveau. Bijvoorbeeld: een vmbo-leerling die een 3F toets heeft gemaakt, mag deze dus meenemen. Een vmbo-leerling die een 2F toets heeft gemaakt moet alsnog een 3F toets maken op de havo.

Gezakt of blijven zitten

Wanneer een leerling voor het examen zakt, vervallen de resultaten die in dat jaar behaald zijn. Ook wanneer je naar een lager onderwijsniveau overstapt. Een voldoende kan wel meegenomen worden bij een overstap naar de vavo. Een leerling die op hetzelfde niveau een jaar blijft zitten moet de rekentoets ook opnieuw maken.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Als een leerling na zijn opleiding door wil stromen naar een andere opleiding moet hij soms een nieuwe rekentoets maken, zoals van vmbo naar havo. Dit heeft te maken met de referentieniveaus. De Rijksoverheid heeft een mooi overzicht gemaakt van het benodigde niveau van de rekentoets als een leerling door wil stromen. 

Pilot rekentoets 3S

Leerlingen mogen op sommige scholen de rekentoets op 3S maken. Dit is een moeilijkere toets en deelname is bovenop de reguliere rekentoets. Als een hoger cijfer wordt behaald, dan kan mag het als 3F cijfer op de cijferlijst worden opgenomen. De school mag ook een verklaring van het maken van de 3S toets bij het diploma meegeven. Via de school hoort u meer over de 3S toets.

Filmpje over de rekentoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) maakte een filmpje over de constructie en normering van de rekentoets:

 

 

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?