Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Organisatie van het onderwijs

Hoe is het onderwijs in Nederland georganiseerd? Hoe lang moeten kinderen naar school? Wie werken er in het onderwijs en aan welke eisen moeten zij voldoen? Zijn er regels voor het schoolgebouw? Hoe komt de school aan geld? Wie controlleert of de school zich aan de regels houdt? En hoe zit het met het stichten, fuseren en sluiten van scholen?

Leerplicht

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar in de gemeente waar u woont houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Elke gemeente heeft minstens 1 leerplichtambtenaar in dienst. De leerplichtambtenaar is te bereiken via het gemeentehuis.

Lees meer »
LeerplichtwetVerzuim

Vrijstellingen leerplicht

Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties geldt hiervoor een vrijstelling of ontheffing. 

Lees meer »
Geoorloofd verzuimSchoolvakantiesLeerplichtwet

Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 jaar en ouder moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Lees meer »
StartkwalificatieLeerplichtwet

Buiten schoolvakanties op vakantie

Onder bepaalde voorwaarden mag uw kind buiten schoolvakanties mee op vakantie. U heeft hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Neemt u uw kind zonder toestemming mee? Dan kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen.

Lees meer »
Leerplicht

Toezicht op school

Raad van Toezicht 

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. De Raad van Toezicht geeft raad en houdt toezicht op het werk van het bestuur.

Lees meer »
Raad van ToezichtSchoolbestuurToezicht

Kwaliteit van de basisschool

Scholen leggen in beleid vast hoe ze de kwaliteit van de school bewaken. Deze informatie komt in de schoolgids. De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer »
SchoolplanKwaliteit schoolWet op het onderwijstoezichtToezichtskader

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie ziet namens het Ministerie voor Onderwijs toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Lees meer »
Kwaliteit schoolVertrouwensinspecteurWet

Bekostiging

Inkomsten en uitgaven op school

Scholen krijgen op verschillende manieren geld. Iedere school moet met dat geld keuzes maken. Die keuzes hebben gevolgen voor het onderwijs en de werkwijze van de school.

Lees meer »
InkomstenUitgavenBegroting

Lumpsum

Elke school krijgt een vast bedrag per leerling. Hiervan betaalt de school personeel, materialen, en onderhoud van het schoolgebouw. Eén keer per jaar wordt dit bedrag in zijn geheel uitgekeerd aan het schoolbestuur, de lumpsum. De school beslist hoe het geld wordt verdeeld.

Lees meer »
TeldatumSchoolbestuur

Vrijheid van onderwijs

De vrijheid van onderwijs is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders een school voor hun kind mogen kiezen.

Lees meer »
Kwaliteit onderwijsRecht op onderwijs

Gewichtenregeling basisonderwijs

Basisscholen hebben de taak om achterstanden in het onderwijs weg te werken in de kleuterperiode. Zij krijgen hiervoor extra geld van de overheid. Hoeveel geld de school krijgt is afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. Dit heet de gewichtenregeling.

Lees meer »
Leerachterstand

Sponsoring van scholen

Scholen kunnen extra geld ontvangen via sponsoring. Een bedrijf of instelling geeft dan goederen, diensten of geld aan de school in ruil voor reclame. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet worden blootgesteld aan ongewenste reclame liggen afspraken vast in een convenant. Daarnaast zijn er ook in de wet regels vastgelegd over reclame op scholen.

Lees meer »
Convenant sponsoring

Crowdfunding

Sommige scholen zien in crowdfunding een manier om geld te werven voor extra´s. Mensen en bedrijven kunnen geld doneren, omdat ze het doel steunen. Vaak ontvangen donateurs een tegenprestatie voor hun bijdrage.

Lees meer »
financieringsponsoring

Het schoolgebouw

Eisen aan het schoolgebouw

De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van het schoolgebouw en het schoolplein. Zij moeten zich daarbij aan verschillende wetten houden. Vaak is de gemeente eigenaar van een schoolgebouw en verantwoordelijk voor grote werkzaamheden en bijzondere omstandigheden.

Lees meer »
SchoolpleinBouwbesluitOnderhoudSchoonmaak

Grootte van het klaslokaal

Er is geen minimale oppervlakte voor een klaslokaal. De school als geheel moet een minimum aantal vierkante meters hebben per leerling. Per schoolsoort is dit minimum anders. De grootte van het schoolplein staat in de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente.

Lees meer »
MinimumruimteVloeroppervlakteSchoolplein

Schoonmaak en binnenmilieu

Elke school is verantwoordelijk voor een gezond binnenmilieu. Dat betekent dat het schoolgebouw regelmatig wordt schoongemaakt. In het schoonmaakplan staat hoe de schoonmaak op uw school is geregeld. Daarnaast is de school ook verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit en goede belichting en een prettige omgeving qua licht en geluid.

Lees meer »
LuchtkwaliteitGezondheidHygiëneLichtGeluid

Nevenvestiging en dislocatie

Scholen kunnen een deel van de school op een andere locatie hebben. Een dislocatie is een noodzakelijke verhuizing van een deel van de school. Een nevenvestiging was eerder een zelfstandige school.

Lees meer »
DependanceBijgebouwSchoolgebouw

Medewerkers van de school

Onderwijsbevoegdheden

Er zijn 3 onderwijsbevoegdheden; 1 voor het basisonderwijs en een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

Medewerkers in de klas

In de meeste gevallen staat er een bevoegde leerkracht voor de klas. Een klassen- of onderwijsassistent ondersteunt soms de leerkracht. Ook staat er soms een stagiair of leraar in opleiding voor de klas. Bij uitzondering is het mogelijk om tijdelijk een onbevoegde leerkracht aan te stellen.

Lees meer »
LeerkrachtDocentOnderwijsassistentStagiairLesgeven

Medewerkers buiten de klas

Naast degene die uw kind lesgeeft zijn er ook veel medewerkers die de leerkracht en leerlingen ondersteunen. Soms op het gebied van onderwijs, soms daarbuiten. Ook voor leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben zijn medewerkers beschikbaar. Het schoolbestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de school.

Lees meer »
AanspreekpuntBegeleidingSchoolleiding

Stichten, fuseren en sluiten van scholen

Fusie of sluiting

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Bij een sluiting houdt één school op te bestaan. Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Alle ouders van de school worden daarbij betrokken.

Lees meer »

Dalende leerlingenaantallen

De bevolking daalt in verschillende regio’s van het land. Dit is ook van invloed op het onderwijs. Scholen merken dit door minder aanmeldingen. In het onderwijs is al geruime tijd sprake van een 'krimp’. Sommige scholen komen zelfs in de problemen. Ouders & Onderwijs neemt deel aan het Kennisplatform Leerlingdaling om informatie over het onderwerp uit te wisselen.

Lees meer »
KrimpGeboortecijferRegionaal

Stichten nieuwe school

Iedereen mag een school oprichten. Bij het stichten van een nieuwe school gelden een aantal regels. Een nieuwe school moet voldoen aan de stichtingsnorm en houdt zich aan alle wetten die voor het onderwijs gelden.

Lees meer »
StichtingsnormLeerlingprognose

Leerlingenprognose en stichtingsnorm

Ouders en een bestaand schoolbestuur kunnen zelf een nieuwe school oprichten als er in de omgeving geen school is die aansluit bij de wensen van ouders. Bij de aanvraag moeten worden aangetoond dat er voldoende belangstelling is voor de school. Dit gebeurt via een leerlingenprognose. Bij het stichten van een school moet voldaan worden aan de stichtingsnorm.

Lees meer »
Nieuwe school stichten