Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

De onafhankelijke klachtencommissie

GeschillencommissieKlachtLandelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels. De meeste klachtencommissies hanteren ongeveer dezelfde procedure. Het proces van behandeling van een klacht tot aan de maatregelen van de school duurt ongeveer drie maanden.

Onafhankelijke klachtencommissie

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om hun klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De school kan zich aansluiten bij één van de bestaande landelijke klachtencommissies, of richt zelf een klachtencommissie op.

Eisen aan de klachtencommissie

De wet stelt een aantal eisen aan een onafhankelijke klachtencommissie:

  • De klachtencommissie heeft minimaal drie leden.
  • De voorzitter is onafhankelijk.
  • In de klachtencommissie mogen geen mensen zitten die bij de klacht betrokken zijn.
  • De leden van de klachtencommissie mogen de informatie die zij krijgen van ouders en school niet zomaar delen met anderen.

De procedure

Elke klachtencommissie handelt zoals omschreven in hun eigen reglement. Die is op te vragen bij de klachtencommissie.

Meestal dient een ouder de klacht schriftelijk in, met een handtekening van de klager. De schriftelijke klacht bevat naam en het adres, de datum (dagtekening) en een omschrijving van de klacht. Het is belangrijk om de klacht kort en bondig te formuleren. Voeg bewijsmateriaal als bijlage toe, zoals emails of getuigenverklaringen.

Na ongeveer 4 tot 6 weken volgt een hoorzitting. Daar krijgen zowel ouders als de school de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te doen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Beide partijen mogen zich in deze hoorzitting laten bijstaan door iemand. De school schakelt vaak juridische hulp in. De ouder kan dit ook doen, maar kan ook een vertrouwd persoon meenemen.

De uitspraak

De ouders en de school krijgen binnen vier weken een brief met de uitspraak. Daarin staat of de klacht gegrond is, oftwel of de klager gelijk heeft. Daarnaast geeft de klachtencommissie vaak een advies over maatregelen die genomen kunnen worden om het probleem op te lossen of het in de toekomst te voorkomen. Het advies is niet bindend, dus de school mag deze in principe naast zich neerleggen. De school laat ouders en klachtencommissie binnen vier weken weten welke maatregelen zij nemen. De ouder mag daarover nog schriftelijk zijn mening geven voordat de beslissing van de school definitief is. Als de klacht gegrond is verklaard moet het bevoegd gezag een kopie van de uitspraak en de maatregelen naar de medezeggenschapsraad sturen.

Bezwaar en beroep

Wanneer een ouder het niet eens is met de maatregelen van de school zijn verdere acties mogelijk.

Gaat het om een openbare school? Dan kan de ouder schriftelijk bezwaar indienen bij het schoolbestuur. Deze neemt dan een nieuwe beslissing. Als de ouder het niet eens is met de nieuwe beslissing, dan kan deze in beroep gaan bij de rechtbank (bestuursrechter of civiele rechter).

Gaat de klacht over een school voor bijzonder onderwijs? Dan kan de ouder direct bij de civiele rechter in beroep gaan.

Geschillencommissie toelating en verwijdering

In sommige gevallen kan de ouder ook terecht bij de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. Dat kan wanneer de klacht gaat over:

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?