Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verwijdering

Regels

Scholen kunnen een leerling in een aantal gevallen verwijderen van school. De procedure voor verwijdering van leerlingen is wettelijk vastgelegd. De beslissing om een leerling te verwijderen is een besluit van de school. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Het verwijderingsbesluit moet zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Wanneer mag een leerling verwijderd worden?

Een besluit tot verwijdering van een leerling ligt bij het schoolbestuur. Dit wordt vaak overdragen aan de schoolleiding. Er zijn een aantal redenen waarbij een school een leerling mag verwijderen:

 • bij wangedrag van de leerling;
 • bij wangedrag van de ouders;
 • wanneer de school handelingsverlegen is. Dit houdt in dat de school de leerling niet de benodigde ondersteuning kan geven. Voordat de school dit besluit kan nemen, moet zij eerst onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en of de school dat kan bieden.

Scholen kunnen aanvullende regels opstellen voor verwijdering. Bijvoorbeeld voor de redenen waarom een leerling verwijderd kan worden. De regels over verwijderen staan beschreven in de schoolgids. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op dit beleid. Ouders worden daardoor betrokken bij het beleid.

Slechte cijfers

In het middelbaar onderwijs mogen leerlingen vanwege onvoldoende leervorderingen niet tijdens het lopende schooljaar verwijderd worden. De school mag wel een leerling verwijderen die volgens de overgangsnormen niet over mag naar het volgende leerjaar en niet meer kan blijven zitten.

Waar moet school zich aan houden?

De school mag een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die de leerling toe wil laten. De school moet in alle gevallen een nieuwe school voor de leerling vinden. Voor verwijdering gelden strenge regels:

 • voorafgaand aan de verwijdering moet de school luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken leerkracht. De definitieve beslissing tot verwijdering mag pas daarna worden genomen;
 • verwijdering kan pas na overleg met de Onderwijsinspectie;
 • de beslissing moet schriftelijk aan ouders kenbaar worden gemaakt;
 • de school moet in de brief altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering;
 • de school moet ouders schriftelijk wijzen op hun mogelijkheid om bezwaar te maken.

De school meldt de verwijdering ook bij de leerplichtambtenaar. 

Bezwaar maken

Het besluit tot verwijdering ontvangt u schriftelijk. Vanaf dat moment heeft u maximaal zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar doet u schriftelijk bij het bevoegd gezag van de school. De school stelt u in de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. De school moet binnen vier weken laten weten of zij het besluit heroverwegen of in stand laten.

Een juridische procedure

Tijdens de bezwaarprocedure kan de school uw kind weigeren. Als u erop staat dat de school uw kind wel toelaat:

 • kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de bestuursrechter (openbare school).
 • kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder onderwijs). Dan moet u zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Als de school vasthoudt aan de verwijdering van uw kind kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Als het een openbare school is, kunt u naar de bestuursrechter. Als het een school voor bijzonder onderwijs is, kunt u naar de civiele rechter. Bij de civiele rechter moet u zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Geschillencommissie passend onderwijs

Sinds de Wet passend onderwijs is het voor scholen lastiger om een leerling te weigeren of van school te verwijderen. Dit komt omdat scholen nu zelf moeten onderzoeken of een leerling beter tot zijn recht komt op een andere school. Ouders kunnen de voorgenomen verwijdering voorleggen bij de Geschillencommissie passend onderwijs. De geschillencommissie kan het schoolbestuur adviseren om de eerdere beslissing van de school in te trekken.

Wettelijke kaders

De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen op de basisschool vindt u in artikel 40 WPO.
De wettelijke regels rond het toelaten en verwijderen van leerlingen op het middelbaar onderwijs vindt u in artikel 27 WVO en het Inrichtingsbesluit WVO.

Meer informatie

 • Deel deze informatie
 • Goed artikel?