Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

ANBI-informatie

Stichting Ouders & Onderwijs heeft van de Belastingdienst de erkenning Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor donateurs gelden bepaalde fiscale voordelen.

Algemene gegevens

Stichting Ouders & Onderwijs is opgericht op 25 oktober 2013.
Het bezoek- en postadres van de Stichting is:
Catharijnesingel 30F
3511 GB Utrecht. 
Het algemeen telefoonnummer is 030-30 60 800.
Het internetadres is www.oudersonderwijs.nl
Het e-mailadres is informatie@oudersonderwijs.nl

Kamer van Koophandel

Stichting Ouders & Onderwijs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59142952. Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (registratienummer ten behoeve van Informatie Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden) is 853336787.

Doel

De stichting Ouders & Onderwijs heeft het doel om de participatie van (individuele) ouders met kinderen in het onderwijs te stimuleren. Ouders & Onderwijs is gericht op het verbeteren van de positie van ouders en hun kinderen op school, door middel van:

  • het ondersteunen, informeren en faciliteren van ouders, zowel individueel als in georganiseerd verband;
  • het organiseren en instandhouden van een landelijke organisatie;
  • en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Bestuur

Het bestuur van Ouders & Onderwijs heeft voor de dagelijkse bedrijfsvoering een directeur benoemd. Dit is mevrouw L. Vlaming. Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit tenminste drie en maximaal negen leden. 
Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • de heer J. Kreijkamp, voorzitter
  • de heer H.C. Meerdink, penningmeester
  • mevrouw N.M.D. James, vicevoorzitter
  • de heer M.F.C.L.C.M. Mooren
  • mevrouw E. Oostenenk

Het secretariaat van het bestuur wordt gevoerd door de directeur.

Beloningsbeleid

Het bestuur stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Vergoedingen aan de directie worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kostenvergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt. De beloning van de bestuurders wordt jaarlijks middels een opgave op basis van de Wet Normering Topinkomens met accountantsverklaring verantwoord. Zie hiervoor de bijlage in het meest recente financieel verslag. Voor de Stichting Ouders & Onderwijs is geen CAO van toepassing.

Beleid, financiën en verantwoording

De activiteiten van Stichting Ouders & Onderwijs worden bekostigd met een subsidie van het Ministerie van OCW. Jaarlijks wordt hiertoe een subsidieaanvraag ingediend en worden een activiteitenplan en begroting opgesteld. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een financieel jaarverslag met accountantsverklaring en een activiteitenverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Lees hierover meer op de pagina verantwoording.