Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verantwoording

Algemene informatie

Ouders & Onderwijs wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW. De organisatie ontvangt subsidie voor het verrichten van drie hoofdactiviteiten:

  • Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders en facilitering daarvan.
  • Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs.
  • Verbinden van ouders en inbreng bieden op de hoofdthema’s van Ouders & Onderwijs

De drie hoofdactiviteiten sluiten aan op de door de Tweede Kamer aangenomen motie Mohandis/Lucas d.d. 3 juli 2013 (33.650, nr. 13).

Met ingang van 2015 wordt Ouders & Onderwijs op jaarbasis gesubsidieerd.

De in de eerste jaren opgedane ervaring leert dat Ouders & Onderwijs - deels voor wat betreft de salarishoogten, deels voor wat betreft de toe te rekenen indirecte kosten - lagere kosten realiseert dan de Handleiding Overheidstarieven toestaat. Daarom hanteert Ouders & Onderwijs met ingang van 2016 tarieven die beter aansluiten op de werkelijke salariskosten per categorie medewerkers en op zo realistisch mogelijke ramingen van de toe te rekenen indirecte kosten. Een gevolg van deze aanpak is dat de gehanteerde tarieven vanaf 2016 per werkingsjaar beperkt variëren. Dit zal beperkte schommelingen tussen de tarieven per jaar tot gevolg hebben.

Hieronder zijn per subsidiejaar de meest actuele subsidiestukken opgenomen, met enige toelichtende informatie.

2018

Voor 2018 is aan het ministerie van OCW een subsidie verzocht ter hoogte € 1.000.000,-. Aan het verzoek ligt een aanvraag ten grondslag op basis van het voorgeschreven aanvraagformulier. De subsidie is toegekend.

2017

Voor 2017 is aan het ministerie van OCW een subsidie verzocht ter hoogte € 1.000.000,-. Aan het verzoek ligt een aanvraag ten grondslag op basis van het voorgeschreven aanvraagformulier. De subsidie is toegekend. Uiterlijk juni 2018 volgt de verantwoording over 2017. 

Zelfevaluatie ten behoeve van de evaluatie Ouders & Onderwijs. 

2016

De verantwoording over 2016 ten behoeve van de instellingssubsidie van ministerie van OCW over het jaar 2016 bestaat uit een financieel verslag (incl. bestuursverslag en accountantsverklaring) en een activiteitenverslag. Het activiteitenverslag geeft aan hoe de statutaire doelstelling van Stichting Ouders & Onderwijs in 2016 is gerealiseerd.  

2015

De verantwoording over 2015 ten behoeve van de instellingssubsidie van ministerie van OCW over het jaar 2015 bestaat uit een financieel verslag (incl. bestuursverslag en accountantsverklaring) en een activiteitenverslag. Het activiteitenverslag geeft aan hoe de statutaire doelstelling van Stichting Ouders & Onderwijs in 2015 is gerealiseerd. De subsidie over 2015 is door het ministerie van OCW vastgesteld. 

2014

In het eerste werkingsjaar van Ouders & Onderwijs was de subsidie opgesplitst naar twee periodes. De eerste periode besloeg het eerste kwartaal. De tweede periode besloeg april t/m december 2014. De verslaglegging over deze beide periodes is door een accountant en door het ministerie van OCW goedgekeurd, waarna de subsidies over de beide periodes is vastgesteld.

De verslaglegging bestaat telkens uit een activiteitenverslag en de bijbehorende financiële verantwoording. De activiteitenverslagen beschrijven de inzet van Ouders & Onderwijs in de periode januari t/m maart 2014 en april t/m december 2014. De in de financiële verantwoording gehanteerde uurtarieven zijn bruto-tarieven, die voortkomen uit de handleiding van de overheid. Ze dekken naast salariskosten ook indirecte kosten als huur en administratiekosten.