Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Verantwoording

Algemene informatie

Ouders & Onderwijs wordt volledig gefinancierd door het ministerie van OCW. De organisatie ontvangt subsidie voor het verrichten van drie hoofdactiviteiten:

  • Informatie bieden aan ouders rond het onderwijs.
  • Verbinden van ouders en inbreng bieden op de hoofdthema’s van Ouders & Onderwijs.
  • Bouwen aan het netwerk van ouderorganisaties, oudergroepen en ouders en facilitering daarvan.

De drie hoofdactiviteiten sluiten aan op de door de Tweede Kamer aangenomen motie Mohandis/Lucas d.d. 3 juli 2013 (33.650, nr. 13).

Evaluatie Ouders & Onderwijs

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon in 2017 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van Ouders & Onderwijs, de doelmatigheid en naar het perspectief voor de toekomst. Ten behoeve van dit onderzoek deed Ouders & Onderwijs een zelfevaluatie.

Verantwoording

De activiteiten van Stichting Ouders & Onderwijs worden bekostigd met een subsidie van het Ministerie van OCW. Jaarlijks wordt hiertoe een subsidieaanvraag ingediend ter hoogte van € 1.000.000,-. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een financieel jaarverslag met accountantsverklaring en een activiteitenverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Hieronder zijn de meest actuele subsidiestukken opgenomen, met enige toelichtende informatie.

Financiële stukken

Toelichting: De in de financiële verantwoording gehanteerde uurtarieven zijn bruto-tarieven, die voortkomen uit de handleiding van de overheid. Ze dekken naast salariskosten ook indirecte kosten als huur en administratiekosten.