Kind op school: Goed Gesprek!

Op zoek naar een manier om met een groep ouders in uw omgeving een goed gesprek over onderwijs te voeren? Dan is het gespreksformat ‘Kind op school: Goed Gesprek!’ een praktische manier om dit te organiseren.

Een ‘Goed Gesprek!’ is een gesprek over onderwijs met en voor ouders. Hiermee biedt Ouders & Onderwijs ouders de gelegenheid op een georganiseerde, laagdrempelige en tegelijkertijd informele manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs van hun kind(eren). Door elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen, horen ouders hoe het kan. Zo helpt een ‘Goed Gesprek!’ ouders hun rol rond het onderwijs van hun kind beter in te vullen. 

Vragen van ouders

Contacten tussen ouders en school starten bij het kiezen van een school voor hun kind. Een moment om bij stil te staan en te bespreken wat ouders en school van elkaar kunnen en mogen verwachten. Veel ouders vinden dat al spannend en hebben vragen over de eerste stap naar de basisschool of over de stap naar de brugklas in het voortgezet onderwijs. Eenmaal een school gekozen komen er nog meer momenten waar ouders vragen over hebben en niet altijd bij school het antwoord vinden of krijgen. Welke gegevens van mijn kind komen in het leerlingdossier terecht? Heb ik daarin inzage? Hoe zit het met schooladvies en eindtoets? Waar moet school zich aan houden bij de vrijwillige ouderbijdrage? Moet ik helpen bij huiswerk of juist niet? Zo hebben ouders allerlei vragen rond het onderwijs van hun kind(eren).

Ervaringen delen

Duidelijk is dat ouders niet allemaal even goed weten hoe het onderwijs in Nederland eruit ziet. Dat is ook best ingewikkeld. Het is lastig te weten wat rechten en mogelijkheden zijn, wat een ouder mag vragen voor zijn kind, en hoe je als ouder voor je kind kunt opkomen. Met andere ouders ervaringen delen en praten over wat van school verwacht mag worden, helpt die onzekerheid weg te nemen. 

Doel van ‘Goed Gesprek!’

Ouders & Onderwijs heeft een gespreksformat ontwikkeld om met ouders een ‘Goed Gesprek!’ te voeren. Doelen van deze gesprekken zijn:

  • ouders met elkaar in gesprek brengen over onderwijs;
  • zo dicht mogelijk bij ouders zelf aansluiten;
  • ouders een waardevol gesprek bieden waarbij zij gehoord worden, ervaringen kunnen delen en informatie ophalen;
  • ouders leren het informatiepunt van Ouders & Onderwijs kennen en weten dat zij voor vervolgvragen daar terecht kunnen;
  • informatie bij ouders ophalen en meenemen/terugleggen bij onderwijssector.

Thema’s voor een ‘Goed Gesprek!’

Het gesprek met ouders gaat over het onderwijs van hun kind(eren). Alles waar ouders rond het onderwijs van hun kind tegen aanlopen kan in een ‘Goed Gesprek!’ met elkaar besproken worden. Ouders brengen dus zelf hun vragen in of dragen onderwerpen aan. 
De gespreksleider heeft daarnaast de beschikking over een groot aantal onderwijsthema’s die de groep met elkaar kan bespreken.

Werkwijze ‘Goed Gesprek!’

Met een ‘Goed Gesprek!’ komen ouders bij elkaar om in gesprek te gaan over het onderwijs van hun kind(eren). Een ambassadeur van Ouders & Onderwijs is gespreksleider bij het gesprek. Een ‘Goed Gesprek!’ wordt het beste gevoerd in een groep van 5 – 10 ouders. Dit kan met verschillende individuele ouders, maar ook met oudergroepen op school, maatschappelijke organisaties, gemeentes, ouderverenigingen, ouderraden, medezeggenschapsraden, regionale en landelijke ouderorganisaties. De gespreksleider regelt, eventueel in overleg met de organiserende ouder of school/organisatie, een locatie en een tijdstip voor het gesprek. 
Gespreksleiders zijn ambassadeurs voor Ouders & Onderwijs en hebben een korte training bij Ouders & Onderwijs gevolgd. Na deze training kunnen ze zelf oudergesprekken organiseren.  
Aan het organiseren van een ‘Goed Gesprek!' zijn geen kosten verbonden; (eventuele) kosten locatie (met koffie/thee) zijn voor eigen rekening. Eventuele reiskosten van deelnemende ouders worden vergoed. 

Contact

Interesse om met een groep ouders in uw omgeving een ‘Goed Gesprek!’ te voeren?  Neem dan contact op met arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl