Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Werkgroep medezeggenschap

Medezeggenschap geeft ouders, onderwijspersoneel en scholieren de ruimte om mee te praten over het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over de organisatorische kant van de school. Van financiën tot buitenschoolse opvang. Ouders hebben daarnaast een belangrijke stem als de gevolgen van schoolbeleid groot zijn voor ouders en leerlingen. Schoolgids, schooltijden, pestbeleid? De schoolleiding heeft voor een aantal onderwerpen goedkeuring nodig van de ouders in de MR. De ouders in de MR kunnen door medezeggenschap invloed uitoefenen.

Medezeggenschap kleurt de school
Elke school is anders. Verschillen maken de school uniek. De MR neemt hierbij een prominente rol in. Medezeggenschap geeft de school kleur. De MR bespreekt met de schoolleiding welke thema’s aandacht vragen. Belangen en zorgen van ouders worden meegewogen bij wijzigingen in het schoolbeleid. De zeggenschap om over beleid mee te praten, zodat ouders worden gehoord. Inspraak van ouders op school draagt bij aan draagvlak voor het eigen schoolbeleid. Door medezeggenschap functioneert de school dan ook beter.

Doel van de werkgroep Medezeggenschap
Ouders & Onderwijs werkt samen met ouders en (ouder)organisaties aan de versterking van medezeggenschap. Hiervoor is de werkgroep Medezeggenschap gestart. De werkgroep biedt iedereen de ruimte om een bijdrage te leveren. Ouders in de MR, GMR, themaraad of OPR kunnen zich opgeven.

Doelen die de werkgroep zichzelf heeft gesteld:

  • netwerk van ouderinitiatieven inventariseren en met elkaar ervaringen over medezeggenschap op school uitwisselen;
  • met een zo groot mogelijk netwerk van ouders op de kaart zetten hoe medezeggenschap ten goede komt aan de leerlingen en het onderwijs;
  • goede voorbeelden inventariseren en verder stimuleren;
  • leden van de werkgroep zelf aan de slag laten gaan met projecten en initiatieven vanuit de werkgroep Medezeggenschap;
  • knelpunten in de medezeggenschap op school signaleren die Ouders & Onderwijs inbreng bieden voor overleg over nieuw onderwijsbeleid.

Herkent u zich in bovenstaande en wilt u graag uw ervaringen delen met anderen en samen werken aan de versterking van medezeggenschap? Neem dan contact op met Kaja Sariwating, thema-adviseur Medezeggenschap. Wij bieden u een enthousiaste werkgroep en een plek om uw kennis en ervaringen te delen en te vergroten. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht.